Det er almindeligt på efterskoler, at elever deltager i rengøring, køkkenarbejde og pedelarbejde.

Det er Efterskoleforeningens opfattelse, at det muligt at deltage heri på 2 forskellige måder:

Undervisning eller samvær – eller arbejde

Aktiviteten er beskrevet i skolens indholdsplan, som undervisning, planlagt pædagogisk samvær eller blot samvær med hvad heraf kræves af pædagogiske termer omkring planlægning, gennemførelse og efterbehandling, at det er lærere (personale aflønnet som lærere), der forestår forløbet og dermed foretager både den generelle vurdering (alder, klassetrin) og den konkrete vurdering (udvikling, erfaring, evner) af hvad eleven med rimelighed kan sættes til.

Kan aktiviteten ifølge ovenstående ikke henføres under skolens undervisning, vil Arbejdstilsynet formentlig betragte det som arbejde med de skærpede regler for unges arbejde, som kan læses i Arbejdsmiljølovgivningen.

Det er af stor betydning, om en praktisk aktivitet kan henføres under det ene eller det andet område, da reglerne er forskellige:

Undervisning

Her bruges kun betegnelsen undervisning, da Arbejdstilsynet ikke opererer med et begreb som samvær.

Arbejdstilsynet har på dette område udarbejdet følgende:

AT-meddelelse 4.01.6: Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik link

AT-meddelelse 4.01.7: Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen link

Når klokken ringer – branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX): link

Se også: link der omhandler Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende

Arbejde
AT-vejledning 13.0.1: Undervisningspligtige unges arbejde link

AT-vejledning E.0.2-3: Ikke undervisningspligtige unges arbejde link

Den unge er omfattet af bekendtgørelse om unges arbejde, når der udføres arbejde for en arbejdsgiver. Om dette er tilfældet, er en konkret vurdering.

Når det skal vurderes, om der er tale om arbejde for en arbejdsgiver, er det bl.a. væsentligt,

- om den unge udfører arbejde, der kan sidestilles med eller har overvejende lighed med det arbejde, ansatte udfører

- om den unge har pligt til at stille sin personlige arbejdskraft til rådighed

- om den unge er undergivet instruktionsbeføjelse og kontrol

- om der stilles arbejdsrum og andre nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Alle fire kriterier behøver ikke at være opfyldt, for at der er tale om arbejde for en arbejdsgiver.

Det har også betydning, om arbejdsgiveren bærer risikoen for arbejdsresultatet eller opnår en eventuel fordel heraf. I tvivlstilfælde kan det tillægges betydning, om den unge får løn for sit arbejde.

Underretningspligt
Endvidere skal arbejdsgivere, der beskæftiger unge, der er under 15 år eller undervisningspligtige underrette den unges forældre eller værge om beskæftigelsen.

Arbejdspladsvurdering
Det er endvidere et krav, at hvis unge under 18 år beskæftiges i en virksomhed, skal de risici, de unge kan komme ud for beskrives særskilt i skolens arbejdspladsvurdering.

Forsikring

Som en konsekvens af disse regler vil det også være naturligt, om et antal årsværk vedr. disse elever tælles med ved indberetningen til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, således at der også er dækning for eventuelle skader i denne sammenhæng.