Den 8. januar 2021 indgik regeringen og en række partier en aftale om hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kostafdelinger for de aktuelle nedlukninger som følge af Covid-19.

Partierne er enige om følgende:

Reduceret forældrebetaling
Staten giver efterskolerne et ekstra tilskud på op til 1.000 kr. pr uge pr. elev, dog maksimalt 90 % af den konkrete egenbetaling. Tilskuddet gør det muligt at reducere forældrebetalingen under nedlukningen. Perioden løber fra 4. januar frem til nedlukningsperiodens ophør.

Pulje til skoler, der oplever frameldinger i nedlukningsperioden
Der afsættes en pulje, som kan søges af efterskoler, der oplever frafald under nedlukningsperioden. Puljen skal sikre, at skolerne kan opretholde et undervisningstilbud af høj kvalitet. Med puljen kan skolerne - inden for den afsatte ramme - søge om at få dækket 75 % af det økonomiske tab, skolen måtte lide som følge af elevfrafaldet.

Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
Lovkravet om en mindste ugentlig egenbetaling for efterskoler suspenderes igen midlertidigt for kalenderåret 2021.
Hjælpepakken skal hjemles ved et aktstykke, som skal vedtages i Finansudvalget, og de konkrete vilkår for udmøntning vil fremgå derefter.

Læs hele aftaleteksten her

Refusion for kost
Efterskoleforeningen anbefaler desuden, at forældre kompenseres for besparelse på kost i nedlukningsperioden. Anbefalingen fra foreningen lyder på op 350 kr. pr. uge. Statslig kompensation og skolens eventuelle refusion for kost kan tilsammen maximalt udgøre forældrenes egenbetaling pr. uge.

Når de endelige vilkår bliver offentliggjort, vil foreningen tilpasse regnearket fra foråret, så det kan benyttes til at beregne kompensationen for de enkelte forældre. Skolerne skal i den forbindelse være opmærksomme på, at ingen forældre kan få en negativ egenbetaling i den enkelte uge, hvorfor vi anbefaler en samlet beregning af kompensation fra både staten og skolen, når vilkårene er kendte.