Efterskoler med mellem 50 og 249 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest 17. de-cember 2023. For skoler, der har mindst 250 ansatte, trådte forpligtelsen allerede i kraft 17. december 2021.

Ved opgørelse af ansatte medregnes alle ansatte, som modtager løn fra skolen ansatte, uanset beskæftigelsesgraden. Opgørelsen kan også foretages på baggrund af de oplysninger om antallet af ansatte, der fremgår af CVR-registreret.

Forpligtelsen til at etablere en ordning indtræder, når skolen i de seneste fire forudgående kvartaler i gennemsnit har haft 50 eller flere ansatte. For nye skoler, hvor det ikke er muligt at foretage en optælling for fire fulde kvartaler, beregnes antallet af ansatte på skolen ud fra gennemsnit af de kvartalsvise optællinger, som har været muligt efter oprettelsen.

Formål med whistleblowerordningen
Formålet med whistleblowerordninger er at øge mulighederne for, at bl.a. ansatte kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladserne uden at frygte negative konsekvenser. Ordningen skal sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads.

Whistleblowerordninger skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl, utilfredsstillende forhold mv. Ordningerne er desuden et supplement til eksisterende muligheder for f.eks. at rette henvendelse til nærmeste leder eller tillidsrepræsentanten samt brug af det fagretlige system til håndtering af konflikter på arbejdspladsen. Ordningerne udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som f.eks. tilsynsmyndigheder.

Overordnet fastslår reglerne, at der kan indberettes om overtrædelser af EU-retten og andre alvorlige lovovertrædelser. En nærmere oplistning af, hvad der konkret kan indberettes om, er vel beskrevet på Datatilsynets hjemmeside.

Justitsministeriets har lavet en vejledning på området for private arbejdsgivere, som efterskoler falder ind under. Vejledningen er generel og ikke specifikt rettet til skoleområdet, men der er nyttig information at hente om ordningen. Læs mere på Justitsministeriets hjemmeside.

Efterskoleforeningen er i løbende kontakt med de andre skoleforeninger om konkrete muligheder og løsninger til skolerne. I vil blive orienteret, når vi er længere.

Datatilsynets generelle whistleblowerordning
Datatilsynet har allerede oprettet en ekstern whistleblowerordning, der kan benyttes af alle. Gennem whistleblowerordningen kan man indberette forskellige alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold (ikke kun sager om GDPR og databeskyttelse), som man har fået kendskab til gennem sit arbejde. Læs mere på www.whistleblower.dk. Når den interne whistleblowerordning er oprettet på skoler med mere end 50 ansatte, anbefales man at bruge den ordning fremfor den generelle.

Børne- og Undervisningsministeriets whistleblowerordning
Børne- og undervisningsministeriets whistleblowerordning er en indberetningsordning, der giver ansatte og andre omkring skolen mulighed for at indgive oplysninger, hvis de har viden om eller kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrede forhold på en efterskole. Den erstatter ikke kravet om en whistleblowerordning for skoler med 50 ansatte og derover. Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.