I sidste uge fremlagde en udviklingsgruppe, der er nedsat af regeringen, anbefalingerne til en nytænkt læreruddannelse. Udviklingsgruppen består af Danske Professionshøjskoler, KL, Danmarks Lærerforening, Lærerstuderendes Landskreds og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Jeg har repræsenteret Efterskolerne i den dialoggruppe, der efterfølgende blev nedsat for at give input til udviklingsgruppen. Rigtigt mange interesser og holdninger har skullet varetages i udviklingsgruppen, og anbefalingerne har derfor været ventet med stor spænding. 

Løst vurderet har vi brug for omkring 400 nye på landets efterskoler hvert år, og derfor er den offentlige læreruddannelse også vigtig for os. Jeg synes, der er gode takter i udviklingsgruppens ambitiøse anbefalinger. Der lægges op til mere mødepligt, et opgør med modulopbygning og en styrket sammenhæng igennem hele uddannelsen. Der lægges desuden op til friere rammer for lokalt engagement og forskellighed i profil. Det er godt – også for efterskolerne.

Jeg har i processen primært fokuseret på tre forhold:

  1. Læreruddannelsen skal have flere undervisningstimer og større sammenhæng gennem uddannelsen
  2. Praktikken skal styrkes, så de studerende får en reel fornemmelse for arbejdet som lærer
  3. Der er brug for et stærkere dannelsessyn hos de studerende
    Heldigvis har udviklingsgruppens fokus bl.a. også ligget her. Læs anbefalingerne via dette link

Men der er også områder, hvor prioriteringerne kan være lidt vanskeligere at gennemskue. Efterskolerne er værdibårne og hidtil har en del af vores værdigods taget udgangspunkt i KLM (kristendom, livsoplysning og medborgerskab). Det fag foreslås reduceret med omkring 135 timer, og selvom dannelsesbegrebet medtænkes i et nyt formål, er det svært at se, om det er en styrkelse eller svækkelse af netop den grundfaglighed.

Nu starter det politiske arbejde med at få opbakning og finansiering på plads. for ifølge flere i udviklingsgruppen skal der penge på bordet for at komme i mål. De drøftelser følger også vi med stor interesse. Sikkert er det, at vi har brug for fagligt dygtige og stærke lærerpersonligheder på efterskolerne.