Efterskoleforeningen anbefaler at skolerne udvælger den relevante forsikringsportefølje i samarbejde med en forsikringsmægler. I 2001 indgik foreningen, sammen med andre frie skoleforeninger, et samarbejde med mæglervirksomheden Willis Towers Watson, der har udviklet et særligt forsikringsprogram for frie skoler.

Efterskoleforeningen anbefaler dermed, at skolerne enten benytter sig af Willis Towers Watsons rådgivning om forsikringer, eller at de benytter et andet mæglerfirma efter eget valg.

Du kan læse om Willis Tower Watsons skoleforsikringsprogram her, og finde de relevante rådgivere her.
Skolens bestyrelse og ledelse bør hvert eller hvert andet år evaluere, om den har tegnet de relevante forsikringer. Nogle forsikringer er lovpligtige, og en del andre er frivillige men yderst relevante. De vigtigste er oplistet her:

Artiklen er senest revideret 1.7.2021
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66


Lovpligtige forsikringer

I realiteten er der ganske få lovpligtige forsikringer, nemlig

Motoransvar på indregistrerede biler

Arbejdsskadeforsikring

Tjenesterejseforsikring for personale

Øvrige relevante forsikringer for en efterskole
 • Brandforsikring og anden bygningsbeskadigelse, f.eks. ved storm og efter et skybrud. 
  Derudover vælger mange at forsikre skjulte rør og stikledning, svamp og insekt, glas og sanitet.
   
 • Erhvervsløsøre sikres sædvanligvis mod brand, vand og tyveri, og vi anbefaler også elskade dækning. Bygning- og løsøre tilbydes ofte som et combiprodukt, med en samlet police, Dækningen kaldet ’All-risk’ er at foretrække. Willis anbefaler at skolen udarbejder inventarlister, gerne med fotos af lokalerne, da disse kan tjene som værdifuld dokumentation i forbindelse med en skade.
  HUSK at inventarets værdi skal ansættes ud fra nyværdiprincippet. 
   
 • Erhvervs- og produktansvarsforsikringen tager hånd om skolens erstatningsansvar over for 3. mand. Forsikringen dækker det økonomiske krav der kan blive rejst mod skolen, såfremt at den er ansvarlig  i.h.t erstatningsansvarsloven. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis elever kommer til skade på grund af mangelfuld vedligeholdelse af skolens udstyr,
   
 • Kollektiv ulykkesforsikring for elever
   
 • Ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring. Det fremgår af dansk retspraksis, at medlemmer af bestyrelsen og ledelsen i foreninger og selvejende institutioner – herunder frie skoler – kan gøres personligt erstatningsansvarlig for tab over skadelidte, som følge af forhold der kan bebrejdes ledelsen eller bestyrelsen.
   
 • Løntabsforsikring for ledere ved konkurs, som dækker de ledere, der ikke er dækket hos Lønmodtagernes Garantifond
   
 • Cyberforsikringen dækker f.eks. hackerangreb, hvor eksempelvis skolens server eller hjemmeside bliver låst eller overtaget. Nogle selskaber dækker også for ansvar i.h.t. GDPR forordningen.
   
Forsikring af frivillige

 Benytter skolen sig af frivillig arbejdskraft, enten hjemme på skolen eller på lejrskoler, bør skolen tegne en særskilt arbejdsskadeforsikring for frivillig arbejdskraft.

Frivillige vil ofte være omfattet af skolens øvrige forsikringer, som f.eks. rejseforsikringer og ansvarsforsikringer. Tjek op på dette, hvis I benytter jer af frivillige.

 
Forsikringer som elevens famile selv bør have tegnet
Det anbefales, at skolen opfordrer forældrene til at have en almindelig familieforsikring og en ulykkesforsikring som dækker eleven. Beskadigelse eller bortkomst af elevens eget tøj og medbragte ting vil normalt kun være dækket af familiens forsikring, da skolen ikke bærer risikoen for dette.
 
Forvolder eleven skader på skolens bygninger og løsøre eller 3. persons udstyr, kan eleven blive mødt med et erstatningskrav. Hvis eleven kan gøres juridisk erstatningsansvarlig, vil forsikringen kunne dække kravet. Ansvarsforsikringen er ofte en udvidelse på familieforsikringen. 
Forsikringen dækker normalt ikke skader på elevens værelse.
 
Man kan læse mere om børn og ansvar her.
 
 
 

Vedr. rejseforsikring
Læs nærmere om skolens rejseforsikringer her
Gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv
De fleste efterskoler har tegnet gruppelivsforsikring for skolens TAP’ere i Forenede Gruppeliv via Willis Towers Watson. Aftalen omfatter kun TAP´ere og omfatter dødsfaldsdækning, Kritisk sygdom samt kritisk sygdom til børn. Lærere og ledere er omfattet af en anden ordning hos Forenede Gruppeliv.
 
Den enkelte skole skal sikre at der indbetales præmie til Forenede Gruppeliv for de TAP’ere, som skal være omfattet af forsikringen (aftalenummer 98648-1), da det er præmieindbetalingerne som styrer hvem der til- og afmeldes i forsikringen. Så når I har en ny TAP’er skal I blot starte indbetaling af præmie op i lønsystemet, så opretter Forenede Gruppeliv en forsikring til pågældende. Når I har en TAP’er som fratræder, stopper I blot præmieindbetalingen, så afmelder FG pågældende medarbejder i forsikringen. Se evt. specifikation til brug for korrekt præmieindbetaling.
 
Holder en medarbejder orlov uden løn, vil denne fortsat være omfattet af forsikringen, hvis præmieindbetalingerne fortsættes. Hvis der ikke indbetales, vil medarbejderen ikke være omfattet af forsikringen i orlovsperioden.
 
Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved indtrædelse i Forenede Gruppeliv. 
 
Statens forsikring
Statens forsikring dækker, hvis elever selv kommer til skade eller forvolder skade når de er i brobygning i 9. og 10. klasse, på virksomhedsbesøg i  ex. forbindelse med faget uddannelse og job i 9. klasse, introkurser i 8. klasse mv.
 
Hvis uheldet er ude!
Det er efterskolen der skal anmelde skaden digitalt.
 
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for anbragte børn
Anbragte elever jf. loven om social service §66 på efterskoler og frie kostskoler er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, dvs. at skolen er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring for disse elever. Forsikringen tegnes gennem skolens vanlige forsikringsselskab på området. For nærmere information, se bekendtgørelse om arbejdsskadesikring her