Lønnen til lærere består både af lokalt aftalte tillæg og centralt aftalte løndele. Lokale tillæg er aftalt på skolen mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. De centrale løndele er aftalt ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Lokalløn skal bidrage til udvikling af skolerne og lærerne. En skole skaber bedre muligheder for at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere, når den anvender løn målrettet.

Forhandling om og udmøntning af lokalløn skal derfor ske med udgangspunkt i skolens lønpolitik og skolens behov for rekruttering, fastholdelse og motivation af lærerne.

Forskel fra folkeskolelærere
Det er derimod ikke formålet med lokallønnen, at den skal bruges til at kompensere for lønforskelle mellem efterskolelærer og folkeskolelærere. Lønforskellene skyldes, at der er nogle centralt aftalte forskelle i lønnen og at indholdet i stillingerne er forskelligt. Bl.a. har efterskolelærere væsentlig færre undervisningstimer end folkeskolelærere.

Der er således ikke noget krav om, at efterskolelærere og folkeskolelærer får det samme i løn.

Ledelsen fastlægger den økonomiske ramme
Ledelsen afklarer, hvor stor den økonomiske ramme til tillæg er, dvs. hvor stor sum, den vil anvende til lokalløn.

Tidligere var der en minimumspligtudmøntning og et råderumspapir. Dette er afskaffet.

Den økonomiske ramme for tillæg kan fastlægges ensidigt af bestyrelse/ledelse, og der er således ikke pligt til at forhandle rammens størrelse med tillidsrepræsentanten.

Men bestyrelsen og ledelsen har ansvar for at prioritere således, at der er midler til lokalløn. Og der skal reelt være noget at forhandle om.

Forhandlingen
Efter forudgående forhandling indgår ledelse og tillidsrepræsentant en aftale om udmøntning af lokale løntillæg. Er der ingen tillidsrepræsentant indgås aftalen i stedet med FSL. Der kan ikke udmøntes lokale løntillæg uden en forudgående aftale.

Formålet med lokalløn er ikke, at midlerne skal fordeles ligeligt mellem lærerne. Det er dog muligt at indgå aftaler, der medfører dette resultat.

Lønpolitikken
Den enkelte skole skal have udarbejdet en lønpolitik, og forhandler lokalløn med udgangspunkt i denne.

Typer af tillæg
Der kan indgås aftale om udmøntning af lokalløn i form af varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangstillæg.

Tillæggene kan gives som funktions- eller kvalifikationstillæg.

Tillæg kan også udbetales som resultatløn.

Aftalerne kan omhandle en enkelt, flere eller alle lærere.

Der kan også indgås forhåndsaftaler. Det er aftaler om, at bestemte funktioner eller kvalifikationer automatisk medfører et på forhånd fastlagt tillæg.

Det skal af aftalen fremgå, hvilken type tillæg, der er aftalt. Og om det er et varigt eller midlertidigt tillæg.

Pension af tillæg
Midlertidige og varige tillæg skal altid aftales pensionsgivende til lærere med pensionsordning i Lærernes Pension. De kan ikke aftales uden pension.

Til lærere med pension i Efterlønskassen er det derimod ikke et krav, at tillæg er pensionsgivende. Det skal konkret være aftalt. Hvis tillæggene aftales pensionsgivende, betyder det i nogle tilfælde, at der opnås dobbelt pensionsdækning. Se også afsnittet om pension i leksikonet.

Engangstillæg kan aftales pensionsgivende for alle lærere uafhængigt af pensionsordningen, men er det som udgangspunkt ikke.

Skabeloner og lønprotokol
Ledelsen skal sørge for, at aftalerne er skriftlige. Til brug for dette har Efterskoleforeningen og FSL udarbejdet disse skabeloner, som bør anvendes: kvalifikationstillæg, funktionstillæg, resultatløn.

Det anbefales, at alle aftaler registreres i en lønprotokol for at sikre overblikket over aftalerne.

Ved uenighed
Bliver parterne på skolen ikke enige, kan forhandlingen videreføres i Undervisningsministeriet, hvor skolens ledelse, TR, og FSL deltager.

Efterskoleforeningen kan også deltage i disse forhandlinger som bisidder for ledelsen. Det er en brugerbetalt ydelse.

Bliver parterne stadig ikke enige, kan forhandlingerne videreføres i Moderniserings¬≠styrelsen.

Teknisk-administrativt personale
Det teknisk administrative personale er ikke omfattet af reglerne om lokalløn, men skolen kan vælge at følge tilsvarende principper for dem.

Trin 4-tillæg
Nogle lærere med over 12 års anciennitet får trin 4-tillæg. Disse tillæg betragtes også som lokalløn.

Årsagen til dette er, at trin 4-tillæggene stammer fra en omlægning af lønsystemet d. 1. august 2013, hvor en den af lokallønnen blev konverteret til trin 4-tillæg.

Dermed er nogle af lokallønsmiderne allerede bundet i trin 4-tillæg, og som følge heraf, er der færre lokallønsmidler til forhandling.

Lønstatistik og læs mere
Efterskoleforeningen har udarbejdet denne undersøgelse om skolernes brug af lokalløn.

Læs mere om lokalløn i denne miniguide udarbejdet i samarbejde mellem af Efterskoleforeningen og FSL.