Efterskolerne har i uge 14 modtaget et ekstra tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet som led i den aftale, der i februar måned blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier. Her blev der samlet afsat 600 mio. kr. til at håndtere faglige udfordringer og styrke trivslen hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Efterskolerne har modtaget to tilskud:

1) Et tilskud til skolens elevråd

Tilskuddet udgør 3.864 kr. uanset skolestørrelse. Skolen skal sørge for, at de afsatte midler kan bruges af elevrådet. Der stilles ikke krav om opfølgning på anvendelsen.

2) Et tilskud til fagligt løft og trivselsaktiviteter

Tilskuddet er beregnet på baggrund af antallet af 9. og 10. klasseselever i sidste skoleår. Det konkrete beløb fremgår af tilskudsdokumentationen, der kan hentes på ministeriets brevportal.

Alle skoler har modtaget et orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvor de nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet. Vi har været i kontakt med ministeriet, da det bl.a. er lidt uklart, hvordan midlerne skal konteres.

Vi har i den forbindelse skriftligt fået oplyst fra ministeriet, at efterskoler ikke skal kontere midlerne på den omtalte særskilte formålskonto. Efterskoler kan kontere midlerne, hvor de finder det mest formålstjenstligt og i overensstemmelse med almindeligt gældende regler for kontering.

Som det fremgår af orienteringsbrevet, stilles der heller ikke krav om redegørelse for anvendelsen af midlerne.

Det fremgår af brevet fra ministeriet, at uforbrugte midler skal tilbagebetales ved årets udgang. Vi er ved at undersøge, hvad der forstås ved uforbrugte midler, men har ikke fået svar fra ministeriet ved deadline. Vi uddyber, så snart vi ved mere.

Hvad kan midlerne bruges til?
Ministeriet skriver, at midlerne disponeres lokalt af den enkelte skole med henblik på at tilpasse indsatsen til den konkrete elevgruppe og lokale udfordringer. Der skal være et særligt fokus på elever, der afslutter med prøver til sommer og elever med særlige udfordringer.

Som eksempler på fagligt løft er nævnt supplerende undervisning, tolærerordning og ekstra undervisning i mindre hold. Det skal dog pointeres, at der i den politiske aftale er fokus på både fagligt efterslæb og elevernes trivsel. Midlerne kan og må altså også godt anvendes til aktiviteter og indsatser i det pædagogisk tilrettelagte samvær og tilsvarende.

Er der spørgsmål til anvendelsen af midlerne, så skriv til raadgivning@efterskolerne.dk