Den 8. januar indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en hjælpepakke til efterskolerne, der bl.a. kompenserer forældrene med op til 1.000 kr. om ugen i nedlukningsperioden. Efterfølgende skal aftalen tiltrædes af Finansudvalget ved hjælp af et såkaldt aktstykke. Vi havde forventet, at dette ville ske på et møde i udvalget torsdag den. 4. februar, men det ser ikke ud til at være sat på dagsordenen.

Derfor må vi mane til tålmodighed ude på skolerne, og ved fælles hjælp må vi forklare forældrene, at kompensationen nok skal komme, men at den politiske og administrative proces med udarbejdelse af bekendtgørelse og udmøntningsbilag må gennemføres, inden forældrene kan få deres penge retur.

Af administrative grunde vil skolerne først kunne ansøge om midlerne til kompensation hos STUK, når nedlukningsperioden er overstået, og eleverne er vendt tilbage til skolerne.

Vi anbefaler fortsat, at I venter med udregning og tilbagebetaling, til vi kender de helt præcise vilkår og længden på nedlukningen. Når vi gør det, er vi klar med et tilsvarende regneark som sidste år, så det kan regnes let og præcist ud. Hvis der er forældre, der har meget svært ved at betale en rate, så anbefaler vi, at man laver en afdragsordning, skyder et afdrag eller lignende.

Læs hele aftaleteksten her

Spørgsmål om hjælpepakken kan rettes til Bjarne Nielsen på raadgivning@efterskolerne.dk tlf. 3317 9766