Der bliver 23 feriedage i skoleåret 2020/21, og det får betydning for netto-årsnormen. I de efterfølgende skoleår bliver der 25 feriedage.

Der nu landet en aftale om en ny placering af lærernes feriedage. Ferieplaceringen for lærerne på efterskoler ændres i organisationsaftalen til de fem hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie (typisk uge 42), de sidste 18 hverdage i juli måned samt de to første hverdage i august måned. Det giver i alt 25 feriedage fordelt på fem hverdage i efterårsferien og 20 hverdage i sommerferien.

Der er tale om en ændring af den hidtidige bestemmelse i organisationsaftalen om feriens placering, hvorefter ferien var placeret med fem hverdage fra og med 1. august ved skoleårets start samt de 20 hverdage, der lå umiddelbart forud for den 1. august ved skoleårets slutning. Ændringen sker for at tilpasse ferieplaceringen til den nye ferielov.

Da lærere på de fleste efterskoler hidtil har haft fem fridage placeret i uge 42, kommer de i praksis ikke til at mærke forskel på, hvornår de holder fri. Ændringen er primært af teknisk karakter, idet nogle feriedage og fridage ”bytter plads”.

23 feriedage i skoleåret 2020/21
Ændringen har virkning for skoleåret 2020/21, og første gang, den nye placering af ferie bliver aktuel, er derfor i forbindelse med efterårsferien 2020 og sommerferien 2021. I skoleåret 2020/21 er der på grund af overgangen til den nye ferielov, hvor en del af ferien bliver indefrosset, ikke feriedage til afvikling i august 2020. Derfor er der kun 23 feriedage til afvikling i skoleåret, nemlig de fem dage i elevernes efterårsferie og 18 dage i juli måned. I de efterfølgende skoleår er der 25 feriedage.

Skolen bestemmer selv
Skolen har mulighed for inden udgangen af august måned hvert år at varsle en anden placering af de dage, der ligger placeret i efterårsferien. Ligeledes har skolen mulighed for inden udgangen af marts måned hvert år at varsle en anden placering af de 20 feriedage i juli og august. Bestemmelsen i organisationsaftalen er således som hidtil en tilbagefaldsbestemmelse, der gælder i mangel af, at skolen fastsætter andet.

Forskudsferie
Når den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020, optjenes der som hidtil 2,08 feriedage pr. måned. Men fremover kan feriedagene afholdes løbende, og det bliver også muligt at holde ferie på forskud. Med den nye bestemmelse i organisationsaftalen om lærernes ferieplacering er det centralt aftalt, at lærerne fra næste skoleår afholder nogle af deres feriedage som forskudsferie, nemlig 2,92 dage på forskud i efterårsferien og 2,20 dage på forskud i juli og 2,12 dage på forskud august.

Det er en forudsætning for, at bestemmelsen gælder, at skolen holder virksomhedslukket i disse ferieperioder.

Ledelsen skal varsle sommerferien 2020
Den nye bestemmelse om feriens placering gælder først fra 1. august 2020. Samtidig er den gamle bestemmelse om lærernes ferieplacering ophævet med virkning fra 1. januar 2020.

Det betyder, at skolen inden udgangen af marts 2020 skal at varsle placeringen af sommerferien i 2020. Det er vigtigt, at skolen varsler dette, da der kun er 16,64 feriedage til brug i sommeren 2020, og der ikke er nogen centralt aftalt ferieplacering gældende for sommeren 2020. Der er heller ikke feriedage til afholdelse i starten af august 2020. Dette har vi tidligere skrevet om i Administrativt Nyt, hvor der også er forslag til et varslingsbrev, som skolerne kan benytte.

Betydning for det teknisk/administrative personales og leders ferieplacering
Den nye feriebestemmelse i lærernes organisationsaftale gælder kun for lærerne. Det er derfor vigtigt, at skolerne forholder sig til, hvordan det teknisk/administrative personales (TAP) og ledernes ferie skal placeres fremover.

Hvis skolen har anvendt Efterskoleforeningens ansættelsesbrev til TAP, så fremgår det heraf, at i mangel af anden aftale, så er ferien placeret med fem uger i sammenhæng med 20 hverdage før 1. august og fem hverdage fra og med 1. august. Altså samme placering, som følger af den gamle organisationsbestemmelse for lærerne. Ønsker skolen en anden placering af ferien, skal skolen varsle, hvordan ferien placeres fremover.

Skolen skal under alle omstændigheder varsle TAP, hvordan ferien er placeret i sommeren 2020, idet der kun er optjent 16,64 feriedage, og der derfor ikke kan afholdes de 25 feriedage i sommeren 2020, som det ellers fremgår af ansættelsesbrevet.

Efterskoleforeningen vil ændre i skabelonerne for ansættelsesbrevene til TAP, så de fremover følger den nye ferieplacering for lærerne. Men dette vil kun gælde for nyansatte, og skolerne skal derfor sørge for at varsle ferieplaceringen for de TAP’ere, der allerede er ansat.

I Efterskoleforeningens skabelon til ansættelsesbrev for ledere henvises der til, at feriens placering for lederne følger den til enhver tid gældende bestemmelse i lærernes organisationsaftale, hvis skolen ikke har fastsat andet. Andet kan imidlertid følge af hidtidige ansættelsesbreve eller praksis på skolen, og også for lederne bør det afklares, hvilke dage de holder ferie.

Betydning for nettoårsnormen i skoleåret 2020/21
Den nye bestemmelse om feriens placering betyder, at nettoårsnormen for lærere ansat på fuldtid i skoleåret 2020/21 bliver 1.694,6 timer. Dette gælder, medmindre skolen varsler en anden ferieplacering.

Nettoårsnormen er det antal nettotimer, som en lærer skal arbejde i et skoleår.

Normalt fratrækkes 25 feriedage i lærernes årsnorm, men dette er anderledes i skoleårene 2019/20 og 2020/21 på grund af overgangen til den nye ferielov. Følger skolen den placering af lærernes ferie, som fremgår af bestemmelsen i organisationsaftalen, så er nettoårsnormen 1.712,06 timer i skoleåret 2019/20 og altså 1.694,6 timer i skoleåret 2020/21.

Disse nettoårsnormer er lidt højere end normalt, og det skyldes, at der kun er indregnet 21,64 feriedage i skoleåret 2019/20 og 23 feriedage i skoleåret 2020/21. Fra og med skoleåret 2021/22 skal der igen indregnes 25 feriedage pr. skoleår.

Det er vigtigt at understrege, at ovenstående nettoårsnormer gælder, hvis skolen har placeret ferien, som det fremgår af organisationsaftalen. Har skolen placeret ferien anderledes, kan nettoårsnormen være anderledes.

Vi har tidligere meldt ud, at der i nettoårsnormen for 2020/21 kun skulle fratrækkes 20 feriedage, men på grund af ændringen i feriebestemmelsen i organisationsaftalen er dette altså ikke længere gældende.

Hvad skal skolen gør nu?

  • Ledelsen skal inden udgangen af marts 2020 varsle medarbejderne, hvordan ferien er placeret i sommeren 2020. I en tidligere artikel i Administrativt Nyt er der et forslag til et varslingsbrev.
  • Skolen skal i planlægningen af skoleåret 2020/21 tage afsæt i, at lærernes nettoårsnorm udgør 1.694,6 timer.
  • Skolen skal tage stilling til, om der ønskes en anden placering af ferien i de kommende skoleår end den, der følger af organisationsaftalen for lærerne. Sidste frist for dette er inden udgangen af august 2020, for så vidt angår efterårsferien 2020, og inden udgangen af marts 2021, for så vidt angår sommerferien 2021. Det anbefales at fastsætte ferieplaceringen snarest muligt, så medarbejderne kan indrette sig efter det.
  • Skolen skal varsle TAP, hvordan ferien placeres fremover, hvis placeringen ændres i forhold til hidtil. Ønsker skolen, at TAP holde ferie samtidig med lærerne, skal dette varsles over for TAP.