Frie Skolers Lærerforening har primo oktober henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at få præciseret, hvordan lærere skal håndtere potentielt smittede elever på efterskoler. Ministeriet har i et svar til foreningen oplyst, at efterskolelæreres forpligtelse til at holde opsyn med elever også gælder, når der er tale om en elev, der er potentielt eller konstateret smittet med COVID-19. 

Udgangspunktet er, at elever sendes hjem, men i tilfælde af, at en elev af særlige grunde ikke kan hjemsendes, f.eks. fordi eleven har bopæl i udlandet, bør skolen sikre sig, at eleven isolerer sig fra de andre elever på skolen i den periode, hvor eleven afventer svar på test eller indtil 48 timer efter, at eleven har haft symptomer. Når elever isoleres på efterskolen, skal en efterskolelærer fører opsyn med eleven, f.eks. ved at følge op på elevens trivsel, sørge for at eleven får mad og drikke og følger reglerne for selvisolation.

I brevet er der oplistet en række opmærksomhedspunkter i opsynet med syge elever.

Det fremgår også af brevet, at hvis der alene er tale om et mindre antal elever, der skal testes, og det kan lade sig gøre, at eleverne isolerer sig fra de andre elever på skolen, kan det i dette tilfælde også undlades at hjemsende eleverne.

Læs brevet i sin fulde ordlyd her.

Læs også denne artikel om, hvordan skolerne skal håndtere elever fra Nordjylland med tegn på COVID-19.