Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har nu afsluttes deres tilsyn med prøveaflæggelse og prøvefritagelse i 9. klasse, som de gennemførte sidste skoleår på en række efterskoler og frie grundskoler. Styrelsen har i den forbindelse udstedt en række påbud og henstillinger til nogle skoler. Det er primært inden for følgende områder, at der er konstateret fejl:

  • Fejl i indberetninger til Karakterdatabasen
  • Skoler, der fritager elever fra prøver på et forkert grundlag
  • Manglende redegørelse for, hvordan elevernes udbytte af undervisningen er foregået, når eleven er blevet fritaget fra en prøve
  • Manglende dokumentation for, hvorfor en elev er fritaget fra en prøve
  • Manglende afgivelse af standpunktskarakter
  • Fritagelse fra undervisning uden PPV

I forbindelse med styrelsens virtuelle opsamling på tilsynet i maj, blev der fremlagt en række slides, der gennemgår regelgrundlaget. Vi opfordrer alle skoler til at orientere sig i materialet for at sikre sig, at skolen lever op til de gældende regler.

Specifikt i forhold til prøvefritagelse præciseres det, at kun elever, der på grund af en betydelig funktionsnedsættelse, ikke kan gennemføre prøven, selv ikke på særlige vilkår, kan fritages. Desuden kan elever, der er kommet til Danmark efter det 14. år, fritages efter konkret vurdering. Det er ikke muligt at fritager elever grundet lavt fagligt standpunkt, sygdom, fravær fra undervisningen eller psykiske diagnoser (angst, stress, mistrivsel).

Læs mere om folkeskolens prøver.