Af Anna Rossman Thejsen

For seks år siden nedlagde Viby Efterskole 9. klasse og brugte skiftet til at se på skolens 10. klassestilbud med friske øjne. Skolens tre linjefag musik, teater og dans fyldte dengang som nu meget i hverdagen og i skolens identitet, og som forstander René Holm Hansen udtrykker det, kunne Viby Efterskole have valgt at skrue endnu mere op, men valgte bevidst en anden vej. ”Hvis vi bare skruede op for musik, dans og teater, ville vi ende som en danseuddannelse eller en minihøjskole. For mig er det vigtigt, at vi som efterskole hele tiden har fokus på, at vi skal tilbyde en faglighed i vores 10.-klassestilbud, som peger hen imod en ungdomsuddannelse,” siger han.

Da forstanderen tilbage i 2017 satte sig i spidsen for en gruppe, der skulle udvikle Viby Efterskoles 10. klasse, var det dog også vigtigt for dem, at det ikke bare blev en forlængelse af det, de unge kender fra 9. klasse i folkeskolen. ”10. klasse skal være en brobygger til ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser og til de unges fremtidige professionelle virke. Samtidig skal vi som efterskoler benytte os af vores frihed til at skabe nogle anderledes og spændende 10. klasser, hvor de unge får lov til at lære og udfolde sig på helt nye måder,” siger René Holm Hansen. Thomas Ravnsbæk Pedersen underviser i matematik og musik på Viby Efterskole og er en af de lærere, der har været med til at udvikle skolens nyeste 10.-klassestilbud Viby10F. Også han er meget optaget af, at efterskolen bruger sin frihed med omtanke.

Skal være for alle slags unge
”Hvis vi var endt med at bruge vores frihed til mere dans, ville det forfladige vores tilbud og samtidig fjerne os fra hovedsigtet med efterskolen. Vi ville også miste vores berettigelse i forhold til mange unge – så ville vores skole kun være for dem, der drømmer om at blive professionelle kunstnere. Vi skal være en skole for alle typer af unge,” siger han.

I dag har Viby Efterskole tre forskellige typer 10. klasser. Den første ’anderledes’ 10. klasse har eksisteret i fire år nu og hedder VibyX. Det er en 10. klasse, der er frigjort fra de traditionelle fag og bygget op omkring innovation og kulturelt iværksætteri. Klassen er for unge, som ønsker at blive klædt på til en fremtid indenfor projektledelse, kommunikation og kultur. ”Mange af vores elever drømmer om at blive udøvende kunstnere, det ender de selvfølgelig ikke alle med at blive, men på et tidspunkt gik det op for os, hvor mange af vores tidligere elever, som faktisk ender med at få job inden for det kulturelle miljø som små iværksættere, lydteknikere, projektledere og lignende. Og der opstod idéen til VibyX,” siger René Holm Hansen.

I dette skoleår er Viby10F så også kommet til. Her får eleverne mulighed for at lære dansk, matematik og engelsk på nye måder og ’nørde med fagene’, som de siger på skolen. For at finde ud af, hvilken retning den nye 10. klasse skulle gå i, sendte skolen en spørgeskemaundersøgelse ud til elever fra de tre seneste årgange. Den viste, at flere af de tidligere elever gerne ville have haft mere dansk, matematik og engelsk og gerne noget, de kunne bruge i koblingen til hverdagen og samfundet. ”På den baggrund skabte vi Viby10F, som kobler de traditionelle fag med en mere konkret og virkelighedsnær undervisning,” siger René Holm Hansen.

Både Viby10F og VibyX er prøvefri. ”Det giver en frihed fra pensum og årsplaner, som er fantastisk både for eleverne og lærerne,” siger René Holm Hansen. Ud over de to prøvefri 10. klasser har skolen bevaret Viby10, som er en traditionel 10. klasse, der leder frem mod folkeskolens ordinære afgangsprøve med den særlige kant, at al undervisning er niveaudelt, så både fagligt udfordrede elever og elever, der har brug for flere udfordringer, kan få noget ud af den traditionelle 10. klasse. I år har skolen seks 10. klasser, hvoraf fire er traditionelle 10. klasser, mens der er en VibyX og en Viby10F.
Videre med 10. Foto: Trine Bukh

Jens Munck Eriksen (tv.) har de seneste år arbejdet med at udvikle andre typer feedback end de traditionelle prøver. Han oplever selv, at det har gjort ham mere bevidst om ikke at lade prøverne være det styrende, uanset hvilken slags klasse han underviser i. Foto: Trine Bukh

Formativ feedback udvikler eleverne
Jens Munck Eriksen er både lærer på Viby10 og på VibyX. Efter at han i sin tid var med til at udvikle VibyX og nu i nogle år har arbejdet målrettet med at udvikle andre typer af feedback end de traditionelle prøver, er han blevet meget bevidst om ikke at lade prøverne være det styrende, uanset hvilken type klasse han har time i. ”I min almindelige 10. klasse gør jeg også meget ud af ikke at tale om prøver og aldrig at sige, at det er noget, vi skal lære, fordi det er en del af pensum. Det motiverer dem på en forkert måde, når prøverne er i fokus,” siger han.

Sammen med de andre lærere på VibyX har Jens Munck Eriksen udviklet en særlig metode til formativ feedback. Hver uge er der sat en time af på skemaet til, at eleverne i VibyX skal forholde sig til deres egen og andre elevers udvikling. Hver elev får en læringsmakker og én gang ugentligt giver de to elever feedback til hinanden og opsætter sammen med en lærer hver især mål for den kommende periode, som de skriver ned i den portofolie, som følger dem gennem hele året. Et mål kan f.eks. være en elev, der siger: ’Jeg vil gerne blive bedre til at gå på kompromis i mit samarbejde med andre’ eller ’jeg vil gerne blive bedre til at have styr på mine ting’.

”De lærer at se hinanden som en ressource og hjælpe hinanden, og så lærer de, at de faktisk godt selv kan vurdere sig selv og hinanden og sætte og opnå mål,” siger Jens Munck Eriksen. Jens Munck Eriksen oplever, at det gør en stor forskel for eleverne. ”Mange af dem siger selv, at de bliver mere bevidste om, hvordan de lærer. Det er så fedt, når man kan mærke, at læringen ikke handler om at gøre noget, fordi nogen i ministeriet har bestemt, at det skal vi, men i stedet bliver meget mere meningsfuld for eleverne,” siger han.

I Viby10F arbejder de også med formativ feedback og laver målpinde for, hvad de enkelte elever skal lære, men ikke helt så systematisk som på VibyX endnu, fortæller Thomas Ravnsbæk Pedersen, som er lærer på Viby10F.

Viby Efterskole har valgt at deltage i Efterskolernes store udviklingsprojekt ’Videre med 10.’ med Viby10F som deres skoleprojekt. ”Det er superspændende, men også hårdt og forstyrrende at være med i sådan et udviklingsprojekt, samtidig med at man har fuld gang i undervisningen, men det gør os skarpere på, hvad vi kan og vil med Viby10F. Det er fedt at blive tvunget til at se på, hvad der fungerer og ikke fungerer,” siger Thomas Ravnsbæk Pedersen.

Forstander René Holm Hansen fremhæver, at det som efterskole i hans øjne er en forpligtelse at blive ved med at udvikle sit 10.-klassestilbud. ”Det er et udviklingsområde, der går stærkt, og hvor vi skal være med!” siger han. Her fremhæver René Holm Hansen ikke mindst sikringen af, at 10.-klassestilbudene lever op til hovedsigtet om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

”Vi arbejder meget bevidst med at opfylde hovedsigtet på Viby10F og VibyX, hvor vi åbner op for det omkringliggende samfund. Det ligger der enormt meget folkelig oplysning og demokratisk dannelse i. Jeg oplever faktisk, at efterskoler godt kan lukke sig lidt om sig selv, og at de traditionelle boglige timer lidt kan ende som en ø i efterskolelivet. Det vigtige i vores to prøvefri klasser er, at man delagtiggør sig i det omkringliggende samfund – også i de boglige fag,” siger han. Som eksempler på, hvordan skolen arbejder med demokratisk dannelse, giver han, at når eleverne i Viby10F skriver debatindlæg i dansk, gør de en aktiv indsats for at få debatindlæggene udgivet. Og når de arbejder med kulturelt iværksætteri på Viby10X, ser de på konkrete problemer i samfundet, som de prøver at finde løsninger på.

”Vores drøm er jo, at vores elever får modet til at gøre noget selv i stedet for at brokke sig over alt det, der ikke fungerer i vores samfund. Vi ved, at alt det, de lærer hos os, er noget, de kan overføre til det liv, de skal ud at leve bagefter,” siger René Holm Hansen.

Bagom 10. klasse på Viby Efterskole

Viby10: En traditionel 10. klasse, der leder frem mod folkeskolens ordinære afgangsprøve på en måde, der sikrer eleven et fagligt udbytte, som er lidt ud over det sædvanlige.

VibyX: I VibyX klassen er det faglige fundament bygget op omkring innovation og kulturelt iværksætteri. VibyX sætter de klassiske, faglige kompetencer i spil på en ny – meningsfyldt – måde, der giver eleven mulighed for at skabe en fremtid indenfor projektledelse, kommunikation og kultur.

Viby10F: Viby 10F står for: F for Fri Faglig Fordybelse og Forandring For Fremtiden. Viby 10F er uden folkeskolens afsluttende afgangsprøve, så eleven er ikke bundet af et fastlagt pensum – men kan indenfor matematik, engelsk og dansk, sammen med lærer og klassekammerater, tilrettelægge undervisningen og et skema, der tager udgangspunkt i elevens faglige interesser.

Læs mere på viby-efterskole.dk

Ollerup Efterskole: Vi vil gøre op med fagenes hierarki

Videre med 10. Foto: Trine Bukh

På Ollerup Efterskole er de i fuld gang med at udvikle skolens 10.-klassestilbud med plads til alle unge, uanset om de er bogligt stærke eller ej. Samtidig ønsker skolen at udfordre elevernes syn på faglighed, læring og kreativitet. Fra venstre forstander Mette Sanggaard, lærer Jeppe Dandanel Jørgensen og lærer Anna Julie Lundgren. Foto: Trine Bukh

I begyndelsen af året oplever lærer på Ollerup Efterskole Anna Julie Lundgren ofte elever, som er urolige for, om de lærer nok fagligt på efterskolen. ”Vi har ikke færdighedstræning i samme omfang, som de er vant til. Og i starten bruger nogle meget energi på at lede efter de rigtige svar i undervisningen og bekymre sig for om deres faglighed,” siger hun. Det gælder især de elever, som vælger en af skolens to prøvefri 10. klasser, hvor undervisningen er meget projektorienteret, og hvor eleverne selv er medskabere af undervisningen.

Efter i en del år at have undervist i klasser med både alternative prøveformer og prøvefri 10. klasse ved Anna Julie Lundgren og hendes lærerkollega Jeppe Dandanel Jørgensen dog, at eleverne nok skal blive løftet både fagligt, personligt og socialt. ”Vi står altid med elever i slutningen af året, som føler sig meget studieparate, og som har lært at danne sig meninger og udtrykke holdninger. Vi oplever også, at de ofte ender med at lave nogle produkter, som springer barren for, hvad 10. klasses elever normalt skal kunne,” siger Jeppe Dandanel Jørgensen.

Ollerup Efterskole har fire forskellige 10. klassestilbud fordelt på lige så mange hold. OEA er en 10. klasse med fagopdelt undervisning, der afsluttes med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. OEB minder om OEA, men afsluttes med alternative evalueringsformer. OEX har eksisteret i otte år og er skolens første prøvefri 10. klasse, som de selv kalder en innovativ klasse, der klæder eleverne på til interaktion med omverdenen. Det nyeste skud på stammen er den prøvefri 10. klasse OEZ. En kreativ klasse for elever, der ønsker at udvikle deres faglige, kunstneriske og sociale evner og kompetencer, og som veksler mellem et mere klassisk fagskema og skaberuger, hvor eleverne arbejder med kunstneriske udtryksformer og produktioner.

"For os er det vigtigt at finde den klasse og undervisning, der er bedst for eleverne og at give dem en oplevelse af, at faglig fordybelse og læring kan være meningsfuldt."

– Mette Sanggaard, forstander på Ollerup Efterskole

Undervisningen skal give mening
Udefra set kan det lyde som om, at skolens to prøvefri 10. klasser er for de fagligt stærkeste elever. For forstander på Ollerup Efterskole, Mette Sanggaard, er det dog en selvstændig pointe at gøre op med forestillingen om, at prøvefri 10. klasse kun er og skal være for de fagligt stærke.

Hun fremhæver, at eleverne på Ollerup vælger skolen på grund af dens musikprofil, og at det faglige for mange kommer for langt nede på prioriteringslisten. Ifølge hende kommer skolens elever med meget forskellige skoleoplevelser i bagagen, nogle er skoletrætte, mens andre har været vant til at skulle kæmpe med det faglige. ”Men det er måske lige præcis nogle af dem, som har brug for at prøve en hel anden måde at lære på. For os er det vigtigt at finde den klasse og undervisning, der er bedst for eleverne og at give dem en oplevelse af, at faglig fordybelse og læring kan være meningsfuldt,” siger Mette Sanggaard.

Med løbende formative feedbacksamtaler, som har fokus på den enkelte elevs udvikling, sikrer skolen ifølge lærer Anna Julie Lundgren, at eleverne kan se meningen med undervisningen og får et hjælpende skub der, hvor de har brug for det. ”De elever, som måske hele deres skoletid har haft det svært bogligt, kan have brug for at blive løftet og grebet i starten, men vi oplever også, at mange af dem får en meget stærkere indre motivation ved at lære på denne måde,” siger hun.

Ifølge Anna Julie Lundgren hænger elevernes øgede motivation også sammen med skolens indsats for at gøre op med den traditionelle opfattelse af, hvad høj og lav faglighed er.
”Vi vil åbne deres øjne for fagene, og hvad de kan sammen, og vi vil gøre op med fagenes hierarki. Vi vil gøre op med tankegangen om, at matematik er mere værd end drama eller musik. Vi vil ikke tale om høj eller lav faglighed, men om forskellig faglighed,” siger Anna Julie Lundgren. 

I den prøvefri 10. klasse OEX arbejder de for tiden med et projektforløb med titlen ’Hvor fanden blev ånden af?’. Et forløb, hvor der arbejdes med faglighed inden for filosofi, samfundsfag, dansk og fortælling. Under projektforløbet er klasseværelsets fysiske indretning ændret, så der er fokus på forskellige læringsrum. F.eks. står bordene langs klassens vægge og udgør elevernes læsesal. I midten af klassen har de placeret en stor oval sofa, som bruges til refleksion. Sofaen bliver også til en del af en samtalecirkel, når eleverne diskuterer filosofi eller fremfører fortællinger. Inddragelsen og det ligeværdige forhold imellem de forskellige fagligheder i dette forløb fordrer ifølge Anna Julie Lundgren til læring med både hoved, hjerte og krop.

Eleverne udvider deres egen forståelse af refleksion gennem filosofi, får gang i følelserne, når de oplever sig selv i forhold til verden og kommer helt ud i kroppen, når de arbejder med fortællekunsten. ”Eleverne får lov til på egen krop at mærke, hvad den levende fortælling kan. De oplever det nærvær og den magi, der opstår mellem fortæller og publikum, når en fortælling formidles uden nogen former for hjælpemidler og manuskripter – kun med krop og stemme. Vi nørder den faglighed, der skal til for, at det kan lade sig gøre at skabe det rum,” siger Anna Julie Lundgren.

De to lærere fremhæver, at de på Ollerup Efterskole oplever, at deres kreative tilgang til den boglige undervisning gør 10. klasse meget mere virkelighedsnær og meningsfuld for eleverne. 16-årige Robin Oosterbaan elev i 10. OEX og en af de elever, som den kreative undervisningsform har gjort en kæmpe forskel for. ”Jeg har fundet ud af, at hvis jeg får dækket mit behov for at gøre noget med hænderne og være kreativ, er det nemmere for mig at lave alt det andet – så er det også nemmere for mig at få læst. Det er så fedt, at lige meget, hvad vi laver her, giver det mening,” siger han.

Robin Oosterbaans oplevelse indkapsler ifølge Jeppe Dandanel Jørgensen et af skolens fornemmeste mål: ”For os er det enormt vigtigt, at eleverne både skal kunne se en mening med at lære i nuet, og at de kan se, at det er meningsgivende i forhold til, hvad de skal næste år,” siger han.

Skolers erfaringsudveksling er værdifuld
Begge lærere understreger dog også, at det kræver mange timers forberedelse og overvejelser at udvikle alternative undervisningsformer og metoder til eleverne. Derfor er de også glade for sammen med deres lærerkollega Kim Linnet, viceforstander Poul Stenum og forstander Mette Sanggaard at være kommet med i Efterskolernes udviklingsprojekt ’Videre med 10.’ Jeppe Dandanel Jørgensen kalder det et ”frugtbart refleksionsrum”, hvor de får tid til konkret at forholde sig til, om deres egne fire forskellige 10. klasser bevæger sig i den retning, de ønsker, og også bliver inspireret af at sparre med og lære af andre skoler. Han glæder sig samtidig over, at han og kollegerne allerede få måneder inde i projektet er blevet inviteret ud på andre efterskoler for at fortælle om deres måde at arbejde med udvikling af 10. klasse.

”Det er jo det bedste, der kan ske. Det er jo, når vi er på besøg hos hinanden og deler erfaringer, at det virkelig rykker,” siger Jeppe Dandanel Jørgensen.

Bagom 10. klasse på Ollerup Efterskole

OEA: En klasse for elever, som gerne vil den faglige fordybelse, og som holder af at forbedre de kompetencer og den viden, de har. Afsluttes med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve.

OEB: OEB er for elever, der trives med de fag, de allerede kender, men som gerne vil fordybe sig yderligere og få nye vinkler på emnerne. Afsluttes med alternative evalueringsformer.

OEX: OEX er en prøvefri innovativ og aktiv klasse, som gennem længere, sammenhængende undervisningsforløb giver eleverne kompetencer til at interagere med omverdenen.

OEZ: OEZ er en prøvefri, kreativ klasse, som udvikler elevernes faglige, kunstneriske og sociale evner og kompetencer. Undervisningen veksler mellem fagopdelt undervisning og skaberuger, hvor eleverne omsætter deres faglige viden til personlige budskaber gennem kunstneriske udtryksformer.

Læs mere på ollemus.dk