Af Anna Rossman Thejsen

1. Husk at ordblinde er ordblinde i alle fag
Ordblinde elever er ordblinde i alle fag – ikke kun i dansk. At kunne læse og skrive er en forudsætning for at kunne følge med i alle fag, som f.eks. når eleven skal forstå en matematikopgave eller udføre et forsøg i fysik. Derfor er det afgørende, at det ikke kun er skolens dansklærere, der ved, hvordan man sikrer, at den ordblinde elev får hjælp til at tilegne sig viden i undervisningen.

2. Kompetencer og videndeling er vigtig
Det er en god idé at udpege en ordblindeansvarlig på skolen, det kan f.eks. være en læsevejleder eller dansklærer med ekspertise i ordblindhed og it, som får ansvar for løbende at holde små kurser for kollegerne. Skolens it-ansvarlige bør også have kendskab til, hvordan hjælpemidler til ordblinde virker og være i stand til at hjælpe eleverne, hvis der opstår tekniske problemer.

3. Skaf it-hjælpemidler til eleverne
Ordblindeelever på efterskoler kan få bevilget gratis kompenserende hjælpemidler via SPS-ordningen (specialpædagogisk støtte) i Børne- og Undervisningsministeriet. Der kan enten bevilges en computer med kompenserende programmer (en it-startpakke) eller blot de kompenserende programmer, som så kan lægges ind på elevens egen computer. Det kan dog være en god idé at investere i en skolelicens til alle skolens elever, så man ikke skal søge hver gang, der kommer en ny elev, der har behov. For omkring 5.000 kr. årligt kan man få licens til kompenserende programmer til 150 elever, og der følger en række redskaber med, bl.a. til sprogundervisning, som alle elever vil kunne få gavn af.

4. Inddrag eleven
Ordblinde kan ikke lære lige så hurtigt og på samme måde som andre elever. Eleven har brug for et ekstra skub og opmærksomhed fra dig. Vær ærlig om, at du ikke er ekspert på området, men at du gerne sammen med eleven vil undersøge, hvad der skal til for at gøre det nemmere for ham eller hende at følge med i undervisningen. Det kan være små ændringer, der skal til for at gøre det lettere for den unge at følge med i din undervisning. Men du er nødt til at være undersøgende og nysgerrig i forhold til, hvad lige netop denne elev har brug for. Uanset hvor godt du kender de hjælpemidler og programmer, den enkelte elev arbejder med, kan du f.eks. altid spørge ind til elevens brug af det: ’Hvad gør du, når du støder på et ord, du ikke kan stave?’ ’Vil du vise mig, hvordan du vil løse denne opgave ved brug af programmet?’

5. Tilrettelæg undervisningen anderledes

Du kan også sikre bedre læring og trivsel for ordblinde elever ved at tænke den ordblinde elevs behov ind på forhånd og tilpasse opgaverne til elevens forudsætninger. Sørg f.eks. for, at ordblinde elever i din klasse altid får en plan for undervisningen på forhånd, gør mere brug af video og lyd i timerne og sørg for, at papirer til klassen altid er tilgængelige digitalt f.eks. ved at skanne dem ind. Du kan også lette arbejdet for både dig selv og eleven ved at sikre, at eleven er tilmeldt Nota, et onlinebibliotek, som giver mennesker med læsehandicap adgang til tusindvis af bøger. Se mere på nota.dk.

6. Skab overskuelige og trygge rammer for opgaveløsningen
Mange ordblinde elever foretrækker opgaver med spørgsmål-svar, og projektopgaver kan være svære for dem. Men ordblinde elever kan godt lave de samme opgaver, som andre i klassen. Ofte vil de blot have et større behov for at få forklaret opgaven og for at få nogle lidt anderledes redskaber til at løse den. Som lærer skal du derfor også være skarp på at give den ordblinde elev et stillads til at løse opgaven. Kan eleven f.eks. få en tekst udleveret på forhånd, som de andre først får i timen? På nota.dk er der også mange bøger, hvor man kan følge med i teksten, og I kan på forhånd aftale, at eleven f.eks. skiftevis læser et kapitel og lytter til et kapitel.

7. Prøver på særlige vilkår
Vær opmærksom på, at en ordblind elev kan få lov til at gå op til prøver på særlige vilkår og bl.a. få længere tid til at løse opgaven og benytte sig af kompenserende it-programmer. Det er en god idé at sikre, at eleven anvender de kompenserende hjælpemidler i løbet af skoleåret, bl.a. også til terminsprøver, så eleven har godt kendskab til dem inden de afsluttende prøver. Vil du vide mere, så gå ind på uvm.dk og søg på 'Prøver på særlige vilkår og fritagelser'.

8. Opsøg viden om ordblindhed
Opsøg løbende viden om ordblindhed. På ordblindhed.dk kan ordblinde og fagpersoner via tekst og film få overblik over alt fra Ordblindetesten til ordblindeundervisning og andre muligheder for støtte til ordblinde i bl.a. skolen. Her kan du gennem en række små film også få inspiration til at skabe ordblindevenlige læringsmiljøer. Hjemmesiden er et samarbejde mellem bl.a. Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Kilder
Lærer Kirsten Jeppesen fra ordblindeefterskolen Efterskolen Solbakken, ’Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen’, ’Let vejen til uddannelse for ordblinde børn og unge’, Egmont Rapporten 2018, ’Kortlægning af folkeskolens praksis for arbejdet med ordblinde elever’, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2020, ’Undervisning af ordblinde elever i alle fag’ af Helle Bundgaard Svendsen, Akademisk Forlag, 2020, uvm.dk, ordblindhed.dk og specialkonsulent i Efterskoleforeningen Sine Eggert.


4 veje til at udvikle læreres kompetencer i undervisning af ordblinde elever

1.’Efterskolernes Læsevejlederkursus’ er et nyt kursus, som Efterskoleforeningen i samarbejde med Balle Kursus & Læring tilbyder. Her kan du bl.a. blive kvalificeret til at blive ressourceperson i læsevejledning på din efterskole og få kompetencer til at teste elever for dysleksi. Læs mere under kurser på efterskolerne.dk

2. Læsevejlederuddannelsen udbydes på landets professionshøjskoler. En læsevejleder fungerer bl.a. som koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling og har en særlig viden om, hvordan man arbejder med ordblinde elever

3. Kompetencecenter for Ordblinde (KFO) tilbyder kurser til undervisere, bl.a. med fokus på inkluderende undervisning og it-værktøjer. KFO er et netværkssamarbejde mellem kompetencecenteret, ordblindeefterskoler og partnere i erhvervslivet

4. Kurser i kompenserende it-programmer kan også være en stor hjælp for undervisere. De to største leverandører Wizkids, som står bag AppWriter, og Vitec, som står bag CD-ORD og IntoWords, udbyder både gratis kursus og kurser med deltagerbetaling

Kilde: Specialkonsulent i Efterskoleforeningen Sine Eggert