Mange efterskoler, der er beliggende uden for de 7 nordjyske kommuner, har elever fra Nordjylland. Restriktionerne for landsdelen får også konsekvenser for dem.

Udgangspunktet er, at elever bosat i Nordjylland så vidt muligt skal undlade at rejse hjem til deres bopælskommune frem til 3. december. Hvis en elev alligevel vælger at rejse hjem, bør eleven ikke vende retur til skolen før de skærpede retningslinjer er ophørt. De skærpede retningslinjer gælder lige nu til 3. december, men kan blive forlænget. Nordjyske elever må naturligvis gerne besøge venner/familie, der ikke er bosat i Nordjylland.

Elever, der modtager specialundervisning, samt elever, hvis særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, der nødvendiggør deltagelse i undervisning ved fremmøde, må gerne undtagelsesvist tage hjem på weekend og vende retur til skolen efterfølgende. Der er i disse tilfælde ikke krav om test før hjemrejse eller tilbagekomst, jf. at sårbare elever i øvrige skoletilbud også frit kan bevæge sig over kommunegrænser uden test.

Det er skolens leder, der vurderer, om en elev er omfattet af undtagelsesbestemmelsen på grund af et særligt behov, der nødvendiggør, at eleven har behov for at komme hjem med mulighed for at vende tilbage efterfølgende. I disse tilfælde bør hjemrejsetilladelsen kun gives med en kraftig opfordring til at se så få personer som muligt og primært opholde sig i hjemmet.

Ved væsentlige og uopsættelige behov, som f.eks. hvis en elev skal akut til tandlæge, læge, hospitalsundersøgelse, psykolog eller lignende, kan man kortvarigt krydse kommunegrænser, både mellem de syv kommuner og ind/ud af regionen. I disse tilfælde er det vigtigt, at eleven bliver hentet af sine forældre og kørt direkte fra skolen til behandlingsstedet og retur uden unødigt ophold.

Syge elever, herunder elever med symptomer på COVID-19
Hvis en nordjysk elev sendes hjem, fordi vedkommende er syg eller har symptomer på COVID-19 og derfor skal testes, gælder de samme regler – altså, at eleven ikke kan vende retur før efter restriktionerne ophører. Efterskoleforeningen er i dialog med myndighederne om, hvorvidt det vil være muligt at vende retur med en negativ COVID-19-test. Meldingen her og nu er dog, at det ikke er muligt.

Derfor opfordrer Efterskoleforeningen skolerne til at være tilbageholdende med at sende elever hjem til Nordjylland i de kommende uger, medmindre det er absolut nødvendigt. I det omfang, det er muligt, opfordres skolerne derfor til at få testet elever med lette symptomer lokalt, frem for at sende dem hjem.

I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at Børne- og Undervisningsministeriet i et svar til FSL har præciseret, at efterskolelærere godt kan føre tilsyn med elever, der er potentielt eller konstateret smittede med COVID-19. Det fremgår også af brevet, at hvis der alene er tale om et mindre antal elever, der skal testes og det kan lade sig gøre, at eleverne isolerer sig fra de andre elever på skolen, kan det i dette tilfælde også undlades at hjemsende eleverne. Læs mere i denne artikel.

Skriv til raadgivning@efterskolerne.dk ved spørgsmål eller kontakt Bjarne 33179766 eller Sine 33179768

https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Genaabning har vi lavet et særligt afsnit med opdateringer om de særlige restriktioner i Nordjylland/for de nordjyske elever

Forskel på straks-test og statens test
Ifølge foreningens oplysninger vurderer eksperter de såkaldte ’straks-test’, hvor man får svar på 15 minutter til at være mindre sikre end de statslige tests. Der er tale om to forskellige typer, hhv. antigentest og PCR-test, hvor den sidstnævnte er den mest sikre, men også tager længere tid at bearbejde.

Hvis skolen anvender private antigentest, bør man derfor være opmærksom på, at disse er mindre sikre end PCR-test.

For begge typer af test gælder det, at man bør vente med at teste til 4 eller 6 dage efter, man har været udsat for smitte.