Regionsudvalget

Lone Hedegaard (formand)
Finderup Efterskole
Lone@finderupefterskole.dk
Tlf.: 23 63 37 52

BrianBuchhave
Nr. Nissum Efterskole
bb@nissum.dk

Mette Ibsen (sekretær og kasserer)
DHE Skjern
mi@dhe.dk
Tlf.: 97 35 40 44

Lotte Pilgaard
Fjordvang Efterskole
lp@fjordvangefterskole.dk
Tlf.: 97 32 16 88

Anette Bonde
Hestlund Efterskole
ab@hestlund.dk
Tlf.: 86 86 21 11

Anders Østerby
Frøstruphave Efterskole
aoe@frostruphave.dk
Tlf.:75 28 21 88

 

Beskrivelse af regionen, netværk og udvalg

I Region Midt- og Vestjylland har der gennem flere år været en stærk tradition for samarbejde mellem skolerne. Vi står stærkere samlet og oplever en stor samhørighed, når vi deler ideer og udveksler erfaringer på tværs af skolerne.

Samarbejdet mellem skolerne og faggrupper kan være arrangeret af regionsbestyrelsen, men kan også være opstået som en god ide og efterfølgende blevet til et udvalg, formaliseret gennem regionsbestyrelsen. Vi arrangerer kurser og inspirationsmøder formelt og uformelt i lokale netværk skolerne imellem. Det er bestyrelsens opgave at understøtte, bakke op og være igangsætter og skabe gode rammer om inspirations- og arbejdsfællesskaber for alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer i regionen. 

Derudover er det regionens opgave at formidle samarbejde og varetage skoleformens interesser generelt. Det kan være i forhold til medier, andre skoleformer og organisationer.  Derudover er regionsbestyrelsen bindeled til Efterskoleforeningens bestyrelse. 

Vi har stor succes med vores to årlige inspirationskurser, der afholdes på skift på regionens efterskoler.  På kurserne er der typisk et fælles oplæg og fagspecifikke workshops.  Vi kan også bruge dagen på et emne, vi mener, er relevant for alle, der arbejder med efterskoleelever.  F.eks. verdensmål, digital dannelse etc.

Idrætsudvalget koordinerer idrætsstævner som Vestjyske mesterskaber og gymnastikstævner. Det samarbejde fungerer rigtig godt til gavn for planlægningen på de enkelte skoler.  

Bestyrelsens faste opgaver er:

  • At arrangere to halvårsmøder. Et i efteråret og et i foråret med generalforsamling. Begge møder er for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler.
  • At arrangere andre møder og kurser for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler.
  • At planlægge og afholde regionens time på Efterskoleforeningens årsmøde i marts.
  • At være med i oplysningsarbejdet om skoleformen, herunder koordinering af Efterskolernes Dag
  • At være igangsætter for forskellige typer af arrangementer for bestyrelsesmedlemmer, ansatte og elever ved regionens skoler og arrangere ad hoc kurser efter behov.
  • At være opmærksom på nye arbejdsområder, der falder indenfor formålet.
  • At deltage i et årligt møde med Efterskoleforeningens bestyrelse
I øjeblikket har Region Midt- og Vest formaliseret udvalg, netværk og koordinationsopgaver omkring:

Sekretærer
Regionens sekretærer mødes i små geografiske enheder. En gang om året har de desuden et fælles sekretærtræf for alle sekretærer i regionen. Typisk er der to skoler om at afholde træffet. Indholdet varierer. Et fast punkt er der dog næste altid, og det er KOMIT. Formandskabet aftales fra gang til gang og skrives op i en bog.

Ledere
Ledernetværket mødes to gange om året og altid i ugen efter Efterskolernes Dag og ugen efter Efterskolerne Aften. Skolerne dels på skift om værtskabet, og dagsordenen aftales med udvalget, som består af:
Gitte Christiansen, Dejbjerglund Efterskole
Anders Østerby, Frøstruphave Efterskole

Vejlederudvalget
Afholder to inspirationsdage om året og deltager i vejledertræffet i Vingsted
Lene Busk, Lyngs Idrætsefterskole
Henriette, Dejbjerglund Efterskole

Køkkenmedarbejdere
En gang årlig skiftes regionens skoler til at afholde et køkkentræf for alle medarbejdere i køkkenet. Værtskabet går på skift mellem skolerne, og skolens køkken står for dagsorden og indkaldelse.

Køkkenledere
Køkkenlederne samles i små netværk i geografiske områder.  

Pedeller

Idrætsudvalget
Planlægger stævner for håndbold, fodbold, volleyball og badminton i regionen
Inger Kudsk, Idrætsefterskolen Lægården, rep. for regionsbestyrelsen
Henrik Møldrup, Nørre Nissum Efterskole, ansvarlig for fodbold
Kristian Sørensen, Lyngs Idrætsefterskole, ansvarlig for håndbold
Rasmus Højbjerg, Idrætsefterskolen Lægården, ansvarlig for håndbold
Simon Vestergaard, Blåkilde Efterskole, ansvarlig for badminton
Peter Gade Idrætsefterskolen Lægården, repræsentant i Efterskolernes Idrætsudvalg (EIU) valgt af generalforsamlingen.
Links