En efterskole kan afklare en elev i forhold til et specialiseret tilbud herunder en Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Når dette kommer på tale, skal efterskolen kontakte elevens hjemkommunes kommunale ungeindsats (KUI).
Det er nemlig elevens hjemkommunes KUI, der skal foretage den endelige målgruppevurdering på baggrund af efterskolens afklaring. Ligesom det er KUI som bevilligende myndighed, der træffer den endelige beslutning om eleven skal tilbydes et specialiseret tilbud herunder STU eller en FGU

Rolle og ansvarsfordeling

Efterskolen
Hvis en elev i enten 9. eller 10. klasse ønsker at starte på et specialiseret tilbud herunder STU efter efterskoleopholdet, retter efterskolen så tidligt som muligt, og senest 1. november, henvendelse til KUI i elevens hjemkommune og drøfter muligheden for indstilling til et specialiseret tilbud. Herefter aftales den videre proces, herunder hvornår KUI foretager målgruppevurderingen og har brug for en skriftlig indstilling fra efterskolen.

Bemærk: Hvis efterskolen ikke overholder KUI´s tidsfrister for målgruppevurdering, kan det ikke forventes, at der kan iværksættes et specialiseret tilbud efter efterskoleopholdet. Grunden er, at visitationen af elever til et specialiseret tilbud som regel ligger i starten af kalenderåret. Vær endvidere opmærksom på, at visse kommuner kun afholder visitation én gang om året.

Skema til brug ved afklaring til et specialiseret tilbud herunder STU
Der er udarbejdet et skema, som udfyldes af efterskolen og sendes til KUI efter aftale.
Skema til brug ved efterskolens afklaring

Registrering i Optagelse.dk
Elevens ønske til et specialiseret tilbud herunder STU registreres i Optagelse.dk under Fritaget for vurdering

Dokumentation
Efterskolen har ansvar for en fyldestgørende skriftlig dokumentation for elevens uddannelses- og vejledningsforløb, samt begrundelse for, at efterskolen indstiller til, at der foretages indstilling til et specialiseret skoletilbud. Informationen bør indeholde forslag om indhold og mål for det specialiserede tilbud ud fra efterskolens konkrete erfaringer med den pågældende elev.

Det er også efterskolen der indsamler og fremsender alle relevante sagsakter* samt indhenter de nødvendige samtykkeerklæringer hos forældrene således, at elevens hjemkommunes KUI kommer i besiddelse af alle relevante bilag og informationer til brug for den endelige indstilling til målgruppevurderingen.

*Det kan f.eks. være - lægepapirer, der dokumenterer diagnoser og/eller beskriver andre undersøgelsesresultater, - psykologiske udredninger - kan komme fra en bred vifte af instanser, oftest PPR, seneste skoleudtalelse fra grundskolen mm.

KUI
Efter henvendelse fra efterskolen skal KUI afklare om den unge tilhører målgruppen for en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Hvis den unge tilhører målgruppen indstilles den unge til uddannelsen i kommunalbestyrelsen. Sammen med indstillingen laver KUI et udkast til en uddannelsesplan for den unge.

Læs mere:
Om Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelseUVM

Love og regler mv:
Lov, bekendtgørelser og vejledninger for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)