Overgange og optagelse.dk herunder om optagelsen til ungdomsuddannelserne.

Adgangskrav til Ungdomsuddannelserne

Nedenstående er hjælp til at kunne forstå og videregive adgangskravene til elever og forældre

Optagelseskrav efter de nye regler 2024 stx, hhx, htx, hf, eud/eux (Efterskoleforeningen)

Information om adgangskrav til erhvervsuddannelserne -inkl. informative film (ug.dk)

Information om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser (HTX, HHX, HF, STX) -inkl. informative film (ug.dk)

Om optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser. Herunder datoer for prøveafholdelse og eksempler på opgavesæt

De forskellige karaktersnit

Der er tre gennemsnit i 9. og 10. klasse, som skal bruges i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse. Snittet ved:
- Afgangseksamen 
De afsluttende standpunktskarakterer 
De lovbundne prøver 

Afgangseksamen
For at have bestået Folkeskolens afgangseksamen skal snittet være på mindst 02, og alle 8 prøver skal være aflagt. (Bestående af 6 lovbundne og to udtræksfag)
Dette snit er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne, der er givet på eksamensbeviset.
Se beregningskabelon. Under afsnittet: Beregning af gennemsnit og beståkrav
Se mere om at bestå Folkeskolens Afgangseksamen


De lovbundne prøver
Gennemsnittet af de lovbundne prøver er et vægtet gennemsnit.
Regneark til beregning findes her 
Forklaring til beregning her

De lovbundne prøver består af prøver i følgende fag:

  • Dansk, mundtlig
  • Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
  • Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
  • Engelsk, mundtlig
  • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig
  • Den praktisk/musisk valgfagsprøve fra 8. klasse.

I alt 6 prøver


De afsluttende standpunktskarakterer
Gennemsnittet beregnes af alle standpunktskarakterer, der er givet, dvs. det er et ikke-vægtet gennemsnit.
Uddannelsesplan
Uddannelsesplanen indeholder elevens overvejelser, valg og mål for sin fremtid. 

Det er den kommunale ungeindsats (KUI) der har det overordnede ansvar for elevens uddannelsesplan. Efterskolen skal ajourføre/bidrage til elevens uddannelsesplan på opfordring fra elevens hjemkommunes ungeindsats.

Om Uddannelsesplanen
Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen påbegyndes i 9. klasse og følger den unge, indtil hun eller han er fyldt 25 år. Det er forskelligt, hvad uddannelsesplanen skal indeholde alt efter, hvordan den unge er vurderet uddannelsesparat efter reglerne i vejledningsloven.
Bemærk: Hvis den unge bliver optaget på en ungdomsuddannelse efter efterskolen, er optagelsen i sig selv en uddannelsesplan. Efterskolen skal derfor ikke gøre noget yderligere.

Uddannelsesplanen er det centrale værktøj i den kommunale ungeindsats. Planen er omdrejningspunktet for den unges forløb, fra grundskolen slutter, til den unge har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Omvalg efter 1. marts

Hvis en elev ønsker at vælge om eller fortryder sit valg af ungdomsuddannelse efter 1. marts, fortælles her hvad den unge skal gøre.

Optagelse.dk
Optagelse.dk søger eleven en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden aktivitet. På siden ligger også information vejledninger til medarbejdere og vejledere om ansøgningsproceduren mm under medarbejderside
Optagelse.dk

Medarbejdersignatur og rettighed
I skal logge ind på Optagelse.dk med jeres medarbejdersignatur, som I altid har gjort.
Men I skal sørge for at have en rettighed, der hedder: Optagelse.dk: Skolemedarbejder.
Rettigheder tildeles/ansøges på NemLog-in/Brugeradministration.
Læs her, hvordan det gøres

Modtagelse af mails fra Optagelse.dk
Der kan være behov for at UNI-C, som står for Optagelse.dk, har vigtige meddelelser i processen. Efterskolen skal sørge for, at I som skole står registeret rigtig så I kan modtage mails. Tjek det her. (kræver et log-in). Er der rettelser send en mail til institutionsregister@stil.dk

Støtte på Ungdomsuddannelserne

Har en elev læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan eleven få særlig vejledning og støtte, så eleven kan gennemføre en uddannelse.

Eleven kan fx få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, støttetimer og andet, der skal hjælpe ham/hende til at kunne gennemføre en forberedende grunduddannelse (FGU), en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse.
Eleven kan også få støtte under studieture og praktik.
Læs mere på UddannelsesGuiden eller her om SPS for elever og studerende 

Mentor i overgangen til ungdomsuddannelse
Hvis en elev i 9. og 10. klasse eller 10. årgang vurderes til at få særlige vanskeligheder i overgangen til en ungdomsuddannelse, kan eleven få personlig støtte i form af en mentor i overgangen til den valgte ungdomsuddannelse.

Det er muligt at få tilknyttet en mentor i 9. og 10. klasse samt i starten på en ungdomsuddannelse. Det skal skrives i elevens uddannelsesplan, hvis det vurderes, at en elev har brug for en mentor. Hvis en mentorstøtteordning er afgørende for uddannelsesparathedsvurderingen anbefales det efterskolen tidligst muligt at tage kontakt til elevens kommunale vejleder.

Efterskolerne kan anbefale en mentor. Det er elevens kommune som træffer beslutning om mentorstøtte.
FGU og STU
Det er elevens hjemkommune, som kan optage en ung på en FGU (Forberedende Grunduddannelse) eller et specialiseret tilbud herunder en STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). 

Efterskolen kan anbefale et af de nævnte tilbud, men det er elevens hjemkommune der skal foretage en målgruppevurdering, som kan fortælle om eleven hører til én af uddannelserne. Efterskolen skal i processen udfylde et skema, som bruges i afklaringsprocessen,

Skemaer
Link til anbefaling og afklaring til FGU
Link til anbefaling og afklaring til specialiserede tilbud, herunder STU

Læs mere om roller og ansvar i processen
Overgang til FGU
Overgang til specialiseret tilbud herunder STU

Generel Vejledning til samarbejdet mellem efterskolen og den kommunale ungeindsats

Særligt for 10. årgang

Optagelse til en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
Eleven har allerede retskrav på optagelse efter 9. klasse
Hvis eleven efter 9. klasse opfylder betingelserne for retskrav på optagelse, kan eleven søge ind på en gymnasial uddannelse på baggrund af sin 9. klasse.
Retskravet fra 9. klasse gælder nemlig i to år fra den sommer prøverne er aflagt i.

Eleven har ikke retskrav efter 9. klasse
Eleven skal til optagelsesprøve og samtale.


Optagelse til HF
Eleven har allerede retskrav på optagelse efter 9. klasse
Elevens retskrav fra 9. klasse gælder i to år, gældende fra den sommer prøverne er aflagt i.

Eleven har ikke retskrav på optagelse efter 9. klasse
Eleven skal til optagelsesprøve.


Optagelse til en erhvervsuddannelse, EUD/EUX
OBS. Her kan eleverne ikke opnå retskrav på optagelse efter 9. klasse, da der gælder andre optagelseskrav til erhvervsuddannelserne end de gymnasiale uddannelser.

Eleven skal  til optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen, da eleven ikke opfylder optagelseskravene efter et 10. skoleår uden prøver.


Ansøgningsprocedure
Elevens søger via ansøgningsportalen optagelse.dk.

Læs mere
Adgangskravene til en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse