Der er flere væsentlige samarbejder i vejledningsprocessen, f.eks. samarbejdet med de kommunale vejledere i overgangene og elevernes forældre.

Prioritér at komme til møde i dit lokale efterskolevejledernetværk. Her mødes man 1-2 gange årligt og får viden og inspiration fra kollegaer til den daglige praksis.

Efterskoleforeningen har en ekstern sparringsgruppe, som er med til at kvalificere foreningens tiltag på vejledningsområdet. Læs mere herunder.

Ekstern sparringsgruppe

Opgaven for Efterskoleforeningens eksterne sparringsgruppe er at følge vejledningsområdets udvikling og komme med ideer til aktiviteter, der har til formål at udvikle efterskolernes vejledningstilbud. Særligt har den eksterne sparringsgruppe fokus på den årlige vejlederkonference.  

Efterskoleforeningen udpeger medlemmerne af den eksterne sparringsgruppe, som sker hvert år umiddelbart efter årsmødet. Læs beskrivelsen af opgaven for den eksterne sparringsgruppe her.


Medlemmer
Margrethe Friislund, Flakkebjerg Efterskole
Sandra Hein, Levring Efterskole
Nils Skov, Aabæk Efterskole
Anne Marie Nyborg, UU Svendborg
Mette Førby, Bjergsnæs Efterskole
Anders Risager, Osted Efterskole
Kathrine Svane Christiansen, leder af UU i Aabenraa

Tilknyttet fast
Bjarne Frandsen, Viby Efterskole og Efterskoleforeningen

Ekstern konsulent
Mette Førby Larsen, Bjergsnæs Efterskole og Efterskoleforeningen

Vejledningskoordinator fra 1. august 2024
Mie Juul Ingerslev

Regionale vejledernetværk
Læs mere og find ud af hvilket netværk din region hører til her.
KUI-samarbejdet

Efterskolerne og de kommunale ungeindsatser (KUI) bør have et godt samarbejde om elevens overgang mellem grundskole og efterskole samt efterskole og ungdomsuddannelse eller anden uddannelse.

Kommunernes Landsforenings (KL) Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK) og Efterskoleforeningen er i gang med at udarbejde nye retningslinjer for det gode samarbejde.

Læs mere om reglerne for information om elever til KUI


Find den kommunale vejleder

1. august 2019 blev UU-centrene  og UU-vejledningen lagt ind under den såkaldte Kommunale Ungeindsats (KUI). Flere kommuner har dog fastholdt titlerne UU-vejledning/UU-vejledere. 

Alle efterskoleelever har tilknyttet en kommunal vejleder, og denne kan i fleste tilfælde findes på min vejleder (via UVdata) eller find vejleder (via UNO-ung).
T.o. Det er forskelligt hvilket administrative system de 98 kommuner har, derfor er der to muligheder

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde med forældrene i vejledningsprocessen er af stor betydning, og den er i sagens natur anderledes end i folkeskolen.

Forældrene vil gerne følge med og hjælpe deres barn med at træffe beslutning om tiden efter efterskoleopholdet, men de er ikke "lige om hjørnet". Derfor er det vigtigt at medtænke forældrene i efterskolens vejledningsaktiviteter.

Det anbefales, at efterskolen melder tydeligt ud, hvordan vejledningsprocessen foregår. Så der er klarhed over, hvilke forventninger efterskolen har til forældrene i vejledningsprocessen. Informationsformidling er i denne forbindelse vigtig, og længere nede gives eksempler på dette.

Intranet, forældreintra
Mange efterskoler har intranet som intern informationsdeling. Der er her også mulighed for forældreintra.

Forældrenes potentialer
Forældrene har en stor viden om arbejdsmarkedet og denne viden er værd at trække på.
F.eks. får nogle skoler efterskoleforældrene ved forældrearrangementer til at fortælle om deres eget uddannelses- og jobvalg samt hvilke kompetencer deres nuværende job kræver. Andre efterskoler har forældrene med ved fremlæggelsen af den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse.

Samarbejdet om Studievalgsportfolien
Inden 1. marts skal alle elever have udfyldt ansøgningen i optagelse.dk i et samarbejde med deres forældre. I ansøgningen skal elevens studievalgsportfolie vedhæftet. 
Det kan måske være nødvendigt at indkalde forældrene til samtale, hvis f.eks. efterskolen vurderer, at elevens uddannelsesvalg ikke er realistisk eller man vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat.

Forældreguide på ug.dk
På ug.dk kan forældrene få inspiration og hjælp til at støtte deres barns uddannelsesvalg. Det anbefales at der på skolens hjemmeside er et link dertil.
Forældreguide

eVejledning
eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning har åbent dag, aften og weekend.

Danmarks Vejlederforening

Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening, som alle med interesse for eller arbejder med vejledning kan være medlem af.

Foreningen arbejder for:

  • At sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
  • At alle har adgang til livslang professionel vejledning
  • At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
  • At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
  • At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
  • At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
  • At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
  • At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen

Du kan tegne medlemskab som skole eller som enkeltperson og har mulighed for at modtage et blad, med masser af fagligt indhold for vejledere. Ekstern vejlederkonsulent Mette Førby Larsen er suppleant i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse.

Få tilsendt nyhedsbreve, meld dig ind og læs meget mere om foreningen