Der er flere forpligtende samarbejder i vejledningsprocessen, f.eks. samarbejdet med de kommunale vejledere i overgangene og elevernes forældre.

Prioritér at komme til møde i dit lokale efterskolevejledernetværk. Her mødes man 1-2 gange årligt og får viden og inspiration fra kollegaer til den daglige praksis.

Efterskoleforeningen har et Vejledningsudvalg, som giver sparring til foreningens Vejlederkonsulent. Det udvalg kan du blive medlem af.

Vejledningsudvalg

Efterskoleforeningens Vejledningsudvalgs opgave er at følge vejledningsområdets udvikling og komme med ideer og igangsætte aktiviteter, der har til formål at udvikle efterskolerne vejledningstilbud. Udvalget giver også faglig sparring til konsulenten. 

Alle med interesse på vejledningsområdet kan søge om at blive medlem. Man vælges for en to-årig periode, og der søges efter nye medlemmer i februar måned. Læs udvalgets Kommissorium her.

Medlemmer
Margrethe Friislund, Flakkebjerg Efterskole
Sandra Hein, Levring Efterskole
Nils Skov, Aabæk Efterskole
Anne Marie Nyborg, UU Svendborg
Mette Førby, Bjergsnæs Efterskole
Anders Risager, Osted Efterskole

Tilknyttet fast
Bjarne Frandsen, Viby Efterskole og Efterskoleforeningen

Bestyrelses repræsentant
Kathrine Svane Christiansen, bestyrelsesformand for Sundeved Efterskole

Chefkonsulent
Helene Valgreen

Regionale vejledernetværk
Læs mere og find ud af hvilket netværk din region hører til her.
KUI-samarbejdet
Efterskolerne og de kommunale ungeindsatser (KUI) skal lovpligtigt samarbejde i overgangene mellem grundskole og efterskole samt efterskole og ungdomsuddannelse eller anden uddannelse.

Kommunernes Landsforenings (KL) Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK) og Efterskoleforeningen har sammen udarbejdet en vejledning til det gode samarbejde.

Vejledningen henvender sig især til de kommunale uddannelsesvejledere og efterskolevejledere.

Introduktion til og indhold i Vejledningen

Find den kommunale vejleder

1. august 2019 blev UU-centrene  og UU-vejledningen lagt ind under den såkaldte Kommunale Ungeindsats (KUI). Flere kommuner har dog fastholdt titlerne UU-vejledning/UU-vejledere. 

Alle efterskoleelever har tilknyttet en kommunal vejleder, og denne kan i fleste tilfælde findes på min vejleder (via UVdata) eller find vejleder (via UNO-ung).
T.o. Det er forskelligt hvilket administrative system de 98 kommuner har, derfor er der to muligheder

Læs mere
Vejledning til samarbejdet mellem efterskolerne og de kommunale ungeindsatser
-
 med fokus på efterskoleelevernes uddannelsesvejledningsproces.

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde med forældrene i vejledningsprocessen er af stor betydning, og den er i sagens natur anderledes end i folkeskolen.

Forældrene vil gerne følge med og hjælpe deres barn med at træffe beslutning om tiden efter efterskoleopholdet, men de er ikke "lige om hjørnet". Derfor er det vigtigt at medtænke forældrene i efterskolens vejledningsaktiviteter.

Det anbefales, at efterskolen melder tydeligt ud, hvordan vejledningsprocessen foregår. Så der er klarhed over, hvilke forventninger efterskolen har til forældrene i vejledningsprocessen. Informationsformidling er i denne forbindelse vigtig, og længere nede gives eksempler på dette.

Intranet, forældreintra
Mange efterskoler har intranet som intern informationsdeling. Der er her også mulighed for forældreintra.

Forældrenes potentialer
Forældrene har en stor viden om arbejdsmarkedet og denne viden er værd at trække på.
F.eks. får nogle skoler efterskoleforældrene ved forældrearrangementer til at fortælle om deres eget uddannelses- og jobvalg samt hvilke kompetencer deres nuværende job kræver. Andre efterskoler har forældrene med ved fremlæggelsen af den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse.

Samarbejdet om Studievalgsportfolien
Inden 1. marts skal alle elever have udfyldt ansøgningen i optagelse.dk i et samarbejde med deres forældre. I ansøgningen skal elevens studievalgsportfolie vedhæftet. 
Det kan måske være nødvendigt at indkalde forældrene til samtale, hvis f.eks. efterskolen vurderer, at elevens uddannelsesvalg ikke er realistisk eller man vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat.

Forældreguide på ug.dk
På ug.dk kan forældrene få inspiration og hjælp til at støtte deres barns uddannelsesvalg. Det anbefales at der på skolens hjemmeside er et link dertil.
Forældreguide

eVejledning
eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning har åbent dag, aften og weekend.

Danmarks Vejlederforening

Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening, som alle med interesse for eller arbejder med vejledning kan være medlem af.

Foreningen arbejder for:

  • At sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
  • At alle har adgang til livslang professionel vejledning
  • At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
  • At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
  • At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
  • At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
  • At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
  • At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen

Få tilsendt nyhedsbreve, meld dig ind og læs meget mere om foreningen