For overblikkets skyld, har Efterskoleforeningen samlet al relevant information om genåbning af efterskolerne på en nye side. Information om aflyste eksamener, hjælpepakke m.v. kan også læses på genåbnings-siden.

Siden her opdateres ikke længere (sidste opdatering 14. maj 13.00)

Økonomi, tilskud og hjælpepakke

De længe ventede bilag til hjælpepakken er nu kommet og kan hentes på  Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Pakken skal tiltrædes ved et aktstykke i Finansudvalget. Først når aktstykket er vedtaget, er aftalen juridisk gældende, og skolerne kan få midler fra ordningen. 

De nærmere retningslinjer for, hvordan udmøntningen skal beregnes, vil fremgå af en bekendtgørelse, der først kan gøres færdig, når aktstykket er tiltrådt. Dermed kan skolerne ikke administrere aftalen, før bekendtgørelsen er offentliggjort, da de ikke ved præcist, hvordan udmøntningen skal administreres.

Reduceret forældre- og deltagerbetaling
Dette tiltag gælder i perioden fra 1. april til 10. maj, dvs. i 5,7 uger, hvis skolen har haft åbent i påskeugen. Det er blevet præciseret, at kommuner og andre offentlige myndigheder ikke skal kompenseres.

Tilskuddet udgør højst kr. 1.000/uge og maksimalt den konkrete deltagerbetaling, som fremkommer ved at fradrage statslig elevstøtte, individuel supplerende elevstøtte, stipendier til flygtninge/indvandrere og støtte fra hjemmestyre og Sydslesvigsk Skoleforening i ugeprisen.

Kompensationen gælder ikke for elever, der opholder sig på skolen, uanset om der er tale om nødpasning eller andre årsager.

Midlerne udmøntes, ved at skolen henter blanketter på ministeriets hjemmeside. Oprindeligt har ministeriet oplyst, at det skulle ske i perioden 1. - 20. maj. Da de sidste detaljer i aftalen mangler at falde på plads, er der imidlertid endnu ikke kommet blanketter, der kan udfyldes. Vi forventer, at perioden, hvor der kan søges om kompensationsmidler forlænges. Alle skoler vil blive orienteret, så snart vejledning og blanketter er på plads.  

Skoler, der kommer i likviditetsproblemer pga. tilbagebetaling til forældre, kan søge om forskud.

Tilskuddet er ikke skattepligtigt for elever, der er fyldt 18 år.

Reduktion for betaling af kost
Efterskoleforeningen opfordrer skoler til fortsat at kompensere forældrene for kost med op til kr. 350/uge. Den samlede ugepris efter den samlede kompensation kan ikke ende med en egenbetaling under 0 kr. i den enkelte uge. 

Vi har udarbejdet et regneark med tilhørende vejledning, som skolerne kan bruge til at danne et foreløbigt overblik over kompensation og egenbetaling.

Skoler, der oplever frameldinger frem mod sommerferien 2020
Efterskolerne kan søge om 75 procent dækning af tab på elever, der har udmeldt sig mellem 15. marts og 9. juni, og det er de faktiske statstilskud, der kompenseres, hvilket betyder, at tillægstakster også kompenseres.

Reduktion tager udgangspunkt i en generel gennemsnitlig egenbetaling på kr. 1500/uge og elevstøtte på kr. 950/uge. Er skolens ugepris mindre end kr. 2.450/uge, kompenseres forholdsvis. Et evt. udmeldelsesgebyr fratrækkes, hvis eleven melder sig ud og kompenseres derfor ikke.

Der er afsat en fast pulje, og viser det sig, at skolerne omfattet af aftalen ansøger om mere end kr. 59,3 mio., vil dækningen pr. elev blive reduceret tilsvarende. Midlerne kan søges via blanketter i perioden 1. - 15. juni.

Skoler, der oplever fald i elevtallet det kommende skoleår
Denne ordning afventer yderligere drøftelser i den politiske følgegruppe, når der foreligger et overblik over tilmeldingssituationen til det kommende skoleår. 

Ifølge aftalen kan skolerne kompenseres for hhv. deltagerbetaling og statstilskud via gennemsnitstal for skoleformen.

Almene efterskoler og specialefterskoler kompenseres forskelligt pga. forskellige tilskudsvilkår, og elevtallet det kommende skoleår opgøres via indberetningen den 5. september og sammenlignes med gennemsnittet af de foregående tre års elevtal. Der er tale om en lukket pulje.

Fripladspakken
Denne ordning tildeler skolerne ekstra ca. kr. 2.000 pr. elev fra familier på de 10 nederste indkomsttrin til individuel supplerede elevstøtte. Skolerne kan stadig frit vælge, hvilke familier, der skal have glæde af midlerne, men de skal dog primært tildeles forældre, der har oplevet en forværret økonomi pga. coronakrisen. Midlerne kan tildeles forældre i både det indeværende og det kommende skoleår. Skolerne skulle iflg. aftalen modtage midlerne sammen med den sædvanlige regulering ult. april, men forsinkelser kan betyde, at det ikke kan nås.

Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
De gældende regler om mindste ugentlige egenbetaling er suspenderet for kalenderåret 2020.  

På Efterskoleforeningens hjemmeside har vi lagt direkte information til forældrene om hjælpepakken. Her opfordres forældrene også til at være tålmodige i forhold til den præcise ordning.

Lønkompensationsordningen
Om Lønkompensationsordningen
Regeringen iværksatte den 14. marts en lønkompensationsordning, hvor en virksomhed kan kompenseres for en del af lønnen, hvis den hjemsender en del af medarbejderne og samtidig undlader at gribe til afskedigelser i samme periode.
 
Virksomhederne kan efter lønkompensationsordningen søge kompensation for 75 procent af lønnen i op til tre måneder i perioden 9. marts til 9. juni 2020, hvis den hjemsender minimum 30 procent af medarbejderne i stedet for at gribe til afskedigelser.
 
Der er visse betingelser knyttet til aftalen, hvor de vigtigste er:
- Man skal til enhver tid hjemsende mindst 30 procent af medarbejderne.
- Medarbejderne skal afholde fem feriedage, særlige feriedage eller afspadseringsdage. Evt. kan de holde fem dage fri for egen regning. Er perioden kortere end tre måneder, skal de fem dage afholdes forholdsmæssigt.
- Virksomhedens statstilskud må højst udgøre 50 procent af de samlede indtægter.
 
En muligt for efterskolerne at anvende ordningen?
Efterskoleforeningen anbefaler på nuværende tidspunkt ikke, at skolerne forsøger at anvende ordningen. Anbefalingen tager udgangspunkt i følgende begrundelser:
- Lærerne skal i denne periode gennemføre nødundervisning.
- Lærernes arbejdstidsregler giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at bede dem holde fem dages fri på ovennævnte betingelser. De har normalt afholdt deres optjente ferie.
- De færreste skoler kan undvære så mange TAP’ere, at de kan hjemsende 30 procent af samtlige medarbejdere alene ved at hjemsende TAP-medarbejdere.
- På specialefterskolerne vil statstilskuddene formentlig udgøre mere end 50 procent af indtægterne.
- Samtidig har skolerne for nuværende mulighed for at opkræve forældrebetalingen, dog fraregnet 350 kr./uge i betaling for kost samt fuldt statstilskud, så længe den gennemfører nødundervisning.
 
Ansættelsesret – lærere og ledelse

Udgangspunktet er, at medarbejderne sendes hjem med løn i nedlukningsperioden og arbejder hjemmefra. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn. 

 

Medarbejderne er fortsat på arbejde, blot hjemmefra, medmindre de holder ferie, afspadserer eller andet, se nærmere nedenfor.

 

Ledelsen
Ledelsen er fortsat på arbejde, f.eks. hjemmefra, og har fortsat ansvaret for at holde skolen kørende i nedlukningsperioden. Helt centralt står her at sikre nødundervisning i videst muligt omfang, hvilket er et krav til alle skoler fra lovgiver i denne periode. Ledelsen har ansvaret for at lede og koordinere arbejdet som altid.


Undervisning
Lærere arbejder hjemmefra med nødundervisning i videst muligt omfang.

Om nødvendigt, og efter aftale med ledelsen, kan lærerne komme på skolen, men det bør være så lidt som muligt, og under overholdelse af alle myndighedernes sikkerheds- og sundhedsmæssige krav.

 

Hvis skolen har elever, der ikke har kunnet sendes hjem, så skal skolen sikre, at der er lærere eller ledere, der varetager tilsynet med disse elever, samt sikre at disse også nødundervises.

 

Ændringer i arbejdstiden

Dette afsnit er senest revideret d. 17. april 2020 som følge af Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening og Frie skolers Lederforenings forlængelse af de fælles retningslinjer.

 

Lærerne skal i videst muligt omfang nødundervise.

 

Den nuværende situation med hjemsendte elever og nødundervisning vil for de fleste lærere medføre ændringer i deres arbejdstid og arbejdsopgaver, bl.a. på grund af manglende tilsynsopgaver. Det kan også være fag, der fylder mindre i nødundervisningen end i den almindelige undervisning, eller fag, der måske fylder mere, eller rejser, der er blevet aflyst. Efterskoleforeningen og Frie Skolers Lærerforening har med tilslutning fra Frie Skolers Ledere udsendt følgende fælles tekst:

Aftale s1

aftales2

aftale s3

Hent som pdf

   

Forlængelse af ’Lokalaftaler om arbejdstid for lærere i forbindelse med nedlukning af efterskoler`
Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere og Efterskoleforeningen underskrev 29. marts ’Lokalaftaler om arbejdstid for lærere i forbindelse med nedlukning af efterskoler’ med fælles anbefalinger til, hvordan lærernes tillidsrepræsentant og ledelsen på den enkelte efterskole kan indgå lokalaftaler i forbindelse med nedlukningen. Heri har foreningerne forholdt sig til perioden frem til og med 13. april 2020.

Foreningerne er hermed enige om at forlænge disse anbefalinger i den forlængede nedlukningsperiode frem til d. 10. maj 2020.

Dette indebærer, at:
- allerede indgående lokalaftaler omhandlende nedlukningsperioden anbefales genbekræftet af de lokale parter.

- for nedlukningsperioden fra 30. marts til 10. maj 2020 omlægges maksimalt 22,2 timer for den enkelte lærer.

- herudover kan timer afsat til særlige aktiviteter, der ikke er blevet gennemført i nedlukningsperioden, omlægges til senere anvendelse indenfor de timetalsrammer, der er angivet i ”Lokalaftaler om arbejdstid for lærere i forbindelse med nedlukning af efterskoler” af 29. marts 2020 til særlige aktiviteter efter nedlukningen. Der kan således efter anbefalingen fortsat maksimalt omlægges 37 timer ud over 37 timer pr. uge/7,4 timer pr. dag, og under forudsætning af, at læreren har haft fri de pågældende timer. Foreningerne er opmærksomme på, at der er usikkerhed forbundet med hvilke særlige aktiviteter, som det bliver muligt at gennemføre efter nedlukningen, og i hvilket omfang. De lokale parter opfordres derfor til at aftale rammerne for, hvordan disse timer fortsat kan anvendes til særlige aktiviteter, såfremt disse aktiviteter ikke kan gennemføres i sin oprindelige form. Undervisning, almindeligt tilsyn og weekendvagter er ikke særlige aktiviteter.

- Der omlægges således højst 22,2 timer +37 timer.

- Det bemærkes fortsat, at reglerne om fridage, fridøgn og hviletid skal respekteres, også når skolen genåbner.

Underskrevet den 14. april 2020

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening

Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen

Brian Bastiansen, formand for Frie Skolers Ledere

 

Afklaring
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet har den 30. marts 2020 oplyst, at i de første 14 dage, fra den 13. marts til fredag den 27. marts, var alle lærere sendt hjem med fuld løn pga. COVID-19. Her gjaldt en særlig situation, hvor lærernes arbejdstid også var låst til det antal timer, de var planlagte til.  

Under den forlængede hjemsendelsesperiode, fra mandag den 30. marts 2020 til den 13. april 2020, gælder de almindelige arbejdstidsregler igen. Lederens adgang til at omlægge arbejdstiden for den enkelte lærer er derfor den samme som inden hjemsendelsen.

 

Det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning på undervisningsområdet, hvor der gælder en årsnorm, at ledelserne opfordres til så vidt muligt at fastholde den nuværende arbejdstidsplanlægning frem til slutningen af hjemsendelsesperioden.

Dette betyder, at ledelsen - også uden en lokalaftale - vil kunne omlægge timer fra og med den 30. marts 2020. Dette ændrer ikke på, at foreningerne fortsat er enige om, at det på den enkelte efterskole kan give mening at finde lokale løsninger i den helt særlige situation, som vi befinder os i, og som kan tilgodese både skole og ansatte bedre end de centralt fastsatte udmeldinger og i stedet indgå lokal aftale herom ud fra anbefalingerne i ovenstående fælles retningslinjer.

 

Ændrede opgaver

Lærerne skal bruge tiden på nødundervisning og undgå at være mere sammen fysisk end nødvendigt for ikke at smitte hinanden. Situationen er ikke til, at skolen under elevernes hjemsendelse f.eks. arrangerer pædagogiske dage eller andet samvær på skolen.

 

Lærere kan heller ikke sættes til praktisk arbejde, der ikke er en del af lærerjobbet.

 

Ved akutte situationer må det selvfølgelig forventes, at alle hjælper hinanden.

 

Ferie og særlige feriedage

Lærere har normalt ikke ferie tilbage på nuværende tidspunkt af ferieåret, der slutter den 30. april 2020, og de kan ikke tage forskud på den kommende ferie i nedlukningsperioden. Er der undtagelsesvist aftalt ferie for en lærer i nedlukningsperioden, afholdes ferien som aftalt, medmindre det aftales at flytte den.

 

Andet fravær

Andet fravær som f.eks. barsel fortsætter som planlagt.

 

Er en medarbejder syg, gælder som normalt, at denne ikke skal arbejde.

 

Refusion af sygedagpenge

Der er den 17. marts vedtaget en særlov om refusion af sygedagpenge. Reglerne gælder for sygefravær og karantæne relateret til coronavirus fra og med den 27. februar.

 

Skolen har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet (arbejdsgiverperioden), hvis en medarbejder er syg pga. covid-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser. Skolen kan ligeledes få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne. 

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i forbindelse med coronavirus offentliggjort en række spørgsmål og svar af ansættelsesretlig karakter, se nærmere her

 

Ansættelsesret – TAP
Løn- og ansættelsesvilkår for teknisk-administrativt personale i nedlukningsperioden
 
Regeringen har opfordret til, at flest mulige medarbejdere arbejder hjemmefra, afspadserer eller holder ferie. 
 
Alle medarbejderne skal have løn i nedlukningsperioden. Dette gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn. 
 
Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger og krav. Ledelsen bør i videst muligt omfang tage hensyn til medarbejdere, der f.eks. har børn i lukningsramte institutioner og/eller er afhængige af offentlig transport for at komme på arbejde. Herunder bør også medarbejdere i højrisiko-gruppe i forhold til smitte opholde sig hjemme.
 
I det omfang der ikke er behov for eller mulighed for at anvende en TAP’ers arbejdskraft på forsvarlig vis, herunder på skolen, med overholdelse af de af myndighederne udmeldte retningslinjer og krav, bør medarbejderen derfor opholde sig hjemme.
 
 Afspadsering og ferie
TAP'ere kan pålægges afspadsering i nedlukningsperioden, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selv om de ikke har afspadseringstimer at tage af. Enkelte TAP'ere kan dog være ansat på en årsnorm, hvor et rimeligt antal planlagte timer ud over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan flyttes til efter nedlukningsperioden. Det bør ske i dialog med den enkelte og i rimeligt omfang. 
 
Under særlige omstændigheder kan ledelsen varsle ferie med forkortet varsel. Corona-krisen må beskrives som så væsentlige og upåregnelige driftsmæssige forhold, at et kortere varsel er acceptabelt i henhold til ferielovens § 15, stk. 3.

Andet fravær
Andet fravær som f.eks. barsel fortsætter som planlagt. 
Er en medarbejder syg, gælder som normalt, at denne ikke skal arbejde.
 
Refusion af sygedagpenge
Der er den 17. marts vedtaget en særlov om refusion af sygedagpenge. Reglerne gælder for sygefravær og karantæne relateret til coronavirus fra og med den 27. februar.
 
Skolen har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet (arbejdsgiverperioden), hvis en medarbejder er syg pga. covid-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser. Skolen kan ligeledes få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne.
 
Nødundervisning/fjernundervisning – regler og krav

Nødundervisning – de vigtigste regler:

 • Alle efterskoler har pligt til at gennemføre nødundervisning ”i videst muligt omfang” for de elever, der ikke kan modtage den almindelige undervisning som følge af skolens lukning i forbindelse med bekæmpelse af covid19.
 • Eleverne har pligt til at deltage i nødundervisningen, og skolen skal registrere elevernes fravær fra nødundervisningen. 
 • Nødundervisningen skal så vidt muligt differentieres, og der skal så vidt muligt tages hensyn til elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte samt andre elever med behov for særlig støtte. 
 • Hvis man har elever, der ikke kan forventes at få den nødvendige støtte til undervisningen hjemme, skal skolen være i daglig kontakt med eleven/hjemmet herom. 
 • Når pligten til nødundervisning ophører, skal skolen ikke give erstatningsundervisning. Skolen beholder sine sædvanlige tilskud i nedlukningsperioden. 

Efterskoleforeningen vil være i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om, hvordan de forskellige regler nærmere skal fortolkes, herunder hvordan skoler med særlige elevgrupper skal forholde sig til de krav, der stilles. 

1. Pligt til at gennemføre nødundervisning samt tilrettelæggelse

Af loven fremgår det, at skolerne ”i videst muligt omfang skal tilbyde nødundervisning i overensstemmelse med uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet”. 

Begrebet ”i videst muligt omfang” erstatter så at sige de nuværende regler omkring undervisningens omfang og placering. Det betyder, at man ikke er direkte forpligtet til at give mindst 21 timers undervisning i den periode, hvor man gennemfører nødundervising, men altså mere generelt skal give den nødundervisning, det er muligt at gennemføre. Det vil variere fra skole til skole afhængigt af, hvilke elever man har på skolen, men det er altså vigtigt at påpege, at der SKAL gives nødundervisning i nedlukningsperioden.

Skolen skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Specialefterskoler, ordblindeefterskoler og almene efterskoler med elever med behov for specialundervisning skal være særligt opmærksomme på kravet om at tilrettelægge undervisningen særligt for elever med behov herfor. 

Det er et krav, at skolen gennem daglig kontakt sikrer sig, at der gives ekstra støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til nødundervisningen.

Nødundervisning kan blandt andet omfatte fjernundervisning/virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra lærer ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra læreren.

Finder ministeriet, at en skole ikke har efterlevet kravene til nødundervisning, kan der pålægges påbud, og ultimativt kan ministeren trække tilskuddet til skolen tilbage. 

2. Praktisk orienteret undervisning
Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen, uden at lærere og elever er sammen. Efterskoleforeningen er ved at få afklaret, hvad der mere præcist ligger i det, herunder hvordan specialefterskoler med meget værkstedsundervisning skal forholde sig. 

Skolen skal i nødvendigt omfang udskyde allerede planlagt praktisk orienteret undervisning, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. Omvendt kan skolen fremrykke allerede planlagt undervisning, der ikke er praktisk orienteret, så denne gennemføres som nødundervisning.    

I ganske særlige tilfælde skal skolen gennemføre praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie‐ og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt. Det kan f.eks. være hensynet til optagelse til videre uddannelse. 

Den praktisk orienterede undervisning, der ikke er gennemført i lukningsperioden, skal så vidt muligt gives, når pligten til at give nødundervisning er ophørt.   

Vi er i dialog med ministeriet om, hvad der mere præcist ligger i det, men forventer ikke, at efterskoler her og nu skal tilbyde den form for undervisning på skolen.  

3. Pligt til at deltage i nødundervisningen samt skolernes registrering

Det fremgår også af bekendtgørelsen, at eleverne har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen. 

Desuden er det et krav, at skolen skal registrere elevernes fravær fra nødundervisningen. Denne registrering tilrettelægger skolen selv, idet der her tages hensyn til behovet for, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnlig elever, der i denne situation er særligt udsatte.

Skolen skal give fornøden vejledning og bistand til forældre til mindreårige (som efterskoleelever opfattes som i denne sammenhæng) modtagere af nødundervisning eller til andre relevante personer, så forældrene eller de andre relevante personer kan understøtte nødundervisningen, herunder i anvendelse af læremidler. Dette gælder navnlig forældre, der ikke kan dansk eller er i en socialt udsat situation. 

4. Ingen erstatningsundervisning, dog særlige regler om praktisk orienteret undervisning
Det fremgår af de nye regler, at når pligten til nødundervisning ophører, skal skolen ikke give erstatningsundervisning til elever. Skolens leder vurderer, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte. 

Når pligten til nødundervisning ophører, tilbyder skolen dog i særlige tilfælde praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres som nødundervisning, og som ikke i planlægningen har kunnet udskydes. 

 

5. Tilskud 
De tilskud som efterskolerne – efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen  modtager, berøres ikke af, at skoler gennemfører nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning. Det samme gælder, hvis skolen som følge af lukning ikke kan erstatte den almindelige undervisning med nødundervisning og derfor er nødsaget til at aflyse den allerede planlagte undervisning.

Kort sagt: Efterskolerne beholder deres almindelige tilskud i den kommende periode. Dog skal man være opmærksom på, at der er hjemmel til at  trække tilskud til skolen tilbage, hvis en skole ikke har efterlevet kravene til nødundervisning. Vi opfordrer derfor alle skoler til i de kommende uger at registrere, hvor meget nødundervisning man gennemfører, så man kan godtgøre, at man har givet nødundervisning, hvis der efterfølgende vil blive rejst tvivl om det. 

Nødundervisning/fjernundervisning – gode ideer

Webinarer
Efterskoleforeningen udbyder løbende en række webinarer, i samarbejde med forskellige aktører, til elever, lærere og andre interesserede. 

Facebookgrupper
Efterskoleforeningen har også oprettet to Facebookgrupper for videndeling. Den ene hedder ’Didaktik og teknik til fjernundervisning’ og kan findes her.
Den anden hedder ’Digitale efterskolefællesskaber’ og kan findes her.

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet dette site med gode råd til undervisning hjemmefra.
Eksamener, karakterer og uddannelsesparathedsvurdering

Ingen afgangseksamen sommeren 2019
Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer i de fag, som eleven skal til prøve i, til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis. Standpunktskaraktererne kommer derfor til at fremgå på afgangsbeviset både under standpunkts- og under prøvekarakter. 

 

Deadline for indberetning af standpunkts- og prøvekarakterer
Indberetning af standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse til karakterdatabasen skal ske mellem 10. og 15. juni. Indberet gerne karaktererne i så god tid, at vejlederen/sekretæren kan hente dem ind på Optagelse.dk senest d. 15. juni, som er deadline for uddannelsesparathedsvurderingen.
Indberetning af standpunktskarakterer for 8. klasse skal ske i perioden mellem 20. juni og 25. juni.

Indberetning af prøvekarakterer, dvs. de standpunktskarakterer, der skal ophøjes til prøvekarakterer, skal ske mellem 16. juni og 19. juni.


Prøvekarakter i forbindelse ved den fælles bundne prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse

Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de sidste standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. 
Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.

 

Afgangsbevis
I de fag, hvor en afsluttende standpunktskarakter ophøjes til en prøvekarakter, vil den samme karakter således skulle påføres beviset to gange - både som standpunktskarakter og som prøvekarakter. Beviserne vil derfor ligne beviser fra tidligere skoleår og have samme retsvirkning til optagelse på en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvurdering

Efterskoler skal senest 15. juni afgive en samlet uddannelsesparathedsvurdering (UPV).
Bemærk: Standpunktskarakterer skal indberettes mellem 10. og 15. juni.

Optagelsesprøver for Ikke-uddannelsesparate elever til en gymnasial uddannelse
Af hensyn til de elever, som vil blive vurderet ikke-uddannelsesparat, samt de modtagende uddannelsesinstitutioner, som skal indkalde til optagelsesprøve, vil vi opfordre til, at uddannelsesparathedsvurderingen afgives så tidligst som muligt efter 10. juni. OBS! Indberetning af karakterer skal ske mellem 10. og 15. juni.
De elever skal nemlig have foretaget en revurdering af deres kommunale ungeindsats (KUI) inden 17. juni, og optagelsesprøven ligger allerede mellem 19. og 29. juni.

Prøvefri skoler
Prøvefri skoler får mulighed for at give eleverne standpunktskarakterer til sommer. De afgivne standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen afgør, om den enkelte elev har retskrav på optagelse i gymnasiet. Elever, der ikke har retskrav på optagelse på baggrund af dette, skal til optagelsesprøve. 

Den mulighed, som der er åbnet for, at prøvefri skoler kan afgive standpunktskarakterer, gælder udelukkende for sommerterminen i skoleåret 2019/2020.
Læs, hvilke fag der gives standpunktskarakterer i

 

Læs mere
Find vejledning i afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen 
her.
Følg med på ministeriets hjemmeside under punktet ”Prøver, eksamen og test”.
Optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser

Nødpasning
Reglerne om nødpasning m.v. er reguleret i Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Formelt set skelnes der mellem elever med helt særlige behov, som skolen skal være åben for/åbnes for om nødvendigt, samt elever med særlige behov, som der skal etableres nødpasning for. 
 
1) Åben skolen for elever med helt særlige behov 
Skolen skal være åben for elever, der har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Gruppen omfatter f.eks. elever med psykiske udfordringer eller handicap eller store sociale problemer i hjemmet, hvor det vil være til skade for barnet eller den unge, at de er hjemme. Det er skolens forstander, der skal foretage en individuel vurdering af elevernes behov. Det skal ske løbende for at sikre, at der tages hånd om elever med helt særlige behov i den aktuelle situation. 

2) Nødpasning for elever med særlige behov
For børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet, skal der stilles nødpasning til rådighed, når det skønnes nødvendigt. Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte elevens trivsel og tryghed. En vurdering af om en elev skal i nødpasning skal løbende revurderes i lyset af den forlængede lukkeperiode for at sikre, at der tages hånd om elever med særlige behov i den aktuelle situation. For elever, der bor tæt på efterskolen, kan man evt. nøjes med at etablere nødpasning i dagtimerne. 

Det er elevens bopælskommune, der har ansvaret for at etablere nødpasning, når det skønnes nødvendigt, men efterskole skal stå til rådighed for nødpasning af egne elever med bopæl i skolens beliggenhedskommune, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.

En efterskole har ikke pligt til at stå til rådighed for nødpasning af elever indskrevet på skolen med bopæl uden for skolens beliggenhedskommune, men vi opfordrer til, at man samarbejde med en kommune, hvis det vurderes, at det vil være til elevens bedste at komme i nødpasning på efterskolen. 

Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med regler i bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
 
Læs Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
 
Læs Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge
 
Drejer nødpasningen sig om grønlandske elever – se under punktet grønlandske elever
Kommunikation

Et fornuftigt råd er, at de unge ikke bør mødes i større grupper, mens de er hjemme. Dette gælder selvsagt også i forhold til venner uden for efterskolen. Vi opfordrer til, at efterskolerne løbende er i dialog med deres hjemsendte elever og forældrene om vigtigheden af, at eleverne ikke mødes i større grupper, holder fester og lignende. 

Læs desuden Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussens, besked til forældre her.

Rejser og rejseforsikringer

Vedrørende eventuel refusion af omkostninger til rejseaktiviteter

Mange skoler har i sidste øjeblik måttet aflyse planlagte rejser og endda i visse tilfælde måttet afbryde igangværende rejser. Skolernes muligheder for at få dækket omkostninger og dermed kunne kompensere forældrenes betaling for aflyste rejser afhænger af mange forskellige forhold.

Skolerne har forskellig praksis vedr. planlægning og afvikling af rejser. Nogle skoler køber en færdig rejse hos en rejsearrangør, og andre arrangerer dele af eller hele rejsen selv.

Skolerne har også forskellige måder at opkræve betaling for rejser hos forældrene: Nogle skoler opkræver ikke særskilt for rejsen, hvorfor den indgår som en del af skolepengebetalingen hver måned. Andre opkræver et særskilt beløb til betaling for rejsen på et tidspunkt i løbet af skoleåret.

Hvad skal skolerne gøre?

Skolerne skal i første omgang kontakte deres rejsearrangør, hvis en rejse er blevet aflyst eller afbrudt. I nogle tilfælde er rejsearrangører kontraktligt forpligtet til at bære omkostningen ved aflysning eller afbrydelse.

Er dette ikke tilfældet, kan skolen rette henvendelse til deres forsikringsmægler eller forsikringsselskab. De fleste skoler har tegnet en rejseforsikring, og mange har valgt en afbestillingssdækning for elever og lærere.

Der gælder meget forskellige vilkår for selskabernes dækning,  så skolerne er selv nødt til at tage kontakt til deres selskab eller mægler.

Endelig kan skolen vurdere, om den vil forsøge at lade forældrenes eget forsikringsselskab dække et tab. Det vil formentlig være størst mulighed for dette, hvis forældrene er opkrævet særskilt for rejsen.

Skoler, som har bestilt flyrejser udenom et rejsebureau, kan ofte få refunderet skatter og afgifter fra flyselskabet, hvis skolen har aflyst rejsen. Har flyselskabet aflyst, er det sandsynligt, at de bør refundere flybilletten.

Efterskoleforeningens rolle
Selvom Efterskoleforeningen løbende har dialog med Willis om forsikringspakkerne til skolerne, har vi ikke mulighed for at forhandle forsikringsvilkårene med de enkelte selskaber. 

Generalforsamling
Det er ifølge reglerne for foreninger og selskaber principielt ikke muligt at gennemføre en fuldstændig digital generalforsamling, hvis denne mulighed ikke allerede er skrevet ind i vedtægterne. Der er dog mulighed for at gennemføre generalforsamlingen som en delvis digital generalforsamling. Læse mere nedenfor. 

Hvis bestyrelsen vælger at udsætte generalforsamling, skal den udsende indkaldelsen med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

Den nuværende bestyrelse er fungerende, indtil en ny bestyrelse er konstitueret.
 
I mange skolers vedtægter står, at generalforsamlingen skal godkende skolens årsrapport. Det er Efterskoleforeningens opfattelse, at det er bestyrelsens ansvar at godkende og underskrive årsrapporten.
 
Derfor bør bestyrelsen blot underskrive årsrapporten, så snart den er fremlagt og godkendt på et bestyrelsesmøde. Herefter kan indberetningen til ministeriet ske, når regnskabsportalen åbner.
 
Ny mulighed: Delvis elektronisk generalforsamling
Med udgangspunkt i selskabslovens § 77 er Efterskoleforeningen sammen med advokat Jens Brusgaard nået frem til, at skolerne kan indkalde til en såkaldt delvis elektronisk generalforsamling. Af § 77 fremgår det, at kan bestyrelsen indkalde til dette, medmindre  vedtægterne udtrykkeligt bestemmer andet.
 
Vilkårene for afholdelse af delvis elektronisk generalforsamling er:
- Det skal ske på betryggende vis. Både i forhold til smitterisiko og i forhold til at formalia, dvs. afstemninger, valg og debat foregår efter reglerne i skolens vedtægt.
- Bestyrelsen skal indkalde til en ordinær generalforsamling og forklare, at den afholdes fysisk såvel som elektronisk.
- Bestyrelsen skal opfordre deltagerne til at deltage elektronisk i stedet for at møde op, således at grænsen for antal fremmødte ikke overstiger det tilladte.
- Af indkaldelsen skal det fremgå, hvad der sker, hvis der møder flere op, end reglerne foreskriver: Aflyses generalforsamlingen, eller kan man deltage fra et nærliggende lokale, som er elektronisk forbundet med det første?
- Deltagerne skal kunne afgive stemmer skriftligt. Både de, der deltager fysisk, og de, der deltager digitalt.
 
Uanset vedtægtsbestemmelserne for afholdelse af generalforsamling, kan skolen først indkalde, når den kan afvikles på betryggende vis. Det vil sige, når antallet af fremmødte er inden for de gældende regler for forsamlingers størrelse. 
Skolen bør overveje, om en udskydelse er en bedre løsning end en delvis digital generalforsamling.
Læs Jens Brusgaards notat om delvis digital generalforsamling.
 
Fristen for indberetning af årsrapporten er udskudt
Børne- og Undervisningsministeriet har udskudt fristen for indsendelse af årsrapporten til den 14. maj. På de skoler, hvor man kan nå at afholde generalforsamling inden denne dato, kan man evt. indtaste tallene fra årsrapporten og vente med den digitale signering, til generalforsamlingen er afholdt.
 
De skoler, der ikke når at afholde generalforsamling inden den 14. maj, må indberette og signere årsrapporten og efterfølgende fremlægge den på generalforsamlingen.
 
 
 
Grønlandske elever

Grønlandske elever kan blive på skolerne. Grønlandske elever har formelt ret til en bevilget hjemrejse samt til en billet retur, når skolen åbner igen. Det anbefales dog fra Selvstyret, at de grønlandske elever som udgangspunkt bliver i Danmark og opholder sig hos deres kontaktfamilier i skolernes lukningsperiode.

OBS! Fra onsdag den 18. marts kl. 16 grønlandsk tid (kl. 20 dansk tid), lukker al indrejse til Nuuk i Grønland! Dette gælder foreløbig i tre uger. Det betyder, at eventuelle elever, der er på vej til Nuuk fra Danmark (dags dato onsdag den 18. marts) kan risikere at strande i Kangerlussuaq (den internationale lufthavn). Derfor råder vi nu til, at elever fra Nuuk  eller som rejser VIA Nuuk  bliver i Danmark!

Fra fredag den 19. marts midnat grønlandsk tid (kl. 04 den 20. marts dansk tid) stopper al indrejse til Grønland og alle indenrigsflyvninger i Grønland. Elever, der rejser hjem, skal dermed alle have færdiggjort hele deres rejse, før dette tidspunkt! Ellers risikerer de ligeledes at strande under hjemrejsen.

OBS! Selvstyret meddeler at alle, der vender hjem til Grønland fra mandag den 16. marts, skal i 14 dages hjemmekarantæne.

Nødpasning
Fra torsdag den 26. marts etableres der nødpasning for grønlandske efterskoleelever og grønlandske udvekslingsstuderende, som ikke kan blive hos deres kontaktfamilier lukningsperioden ud og/eller mangler opholdssted i Danmark. Selvstyret i Grønland finansierer dette tilbud.

Nødpasningen oprettes af Galtrup Efterskole i en, til lejligheden, separat enhed i lejede lokaler hos Langbjerggård Lejrskole.

Personalet og de unge i pasningen vil ikke have forbindelse til den gruppe af 29 grønlandske elever, der opholder sig på Galtrup Efterskole i skolens lukningsperiode, med henblik på at undgå eventuel smittefare.

Hvis I har elever, der skal tilmeldes nødpasningsordningen, bedes i tage kontakt til forstander på Galtrup efterskole, Jens Hvid, telefon +45 41 27 50 20 eller til Ellen Jensen Karlsen, Uddannelsesstyrelsen i Grønland, på e-mail: eljk@nanoq.gl eller telefon +299 346212.

Der vil for efterskoleeleverne foregå nødundervisning som påkrævet. 

Hvis du har spørgsmål, kontakt konsulent Maren Ottar Hessner på moh@efterskolerne.dk eller på tlf. 33 17 95 89.

Læs grønlandsk oversættelse af relevante dele af denne sides indhold her.

Regler

Børne- og Undervisningsministeriet har i uge 12 udstedt en række regler om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning, særlige tilskudsregler med videre i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19. De udgør hjemlen for ministeriets instrukser til skolerne og skolernes ageren under lukning pga. coronavirus/COVID-19. 

 • Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv.

  Læs mere

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
  Læs mere

 • Lov om ændring af lov om sygedagpenge.
  Læs mere

 • Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19.
  Læs mere

 • Seneste nyheder fra Nemrefusion.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om lukning og gradvis kontrolleret åbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019. 
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om nødundervisning. 
  Læs mere
Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller info@efterskolerne.dk.

For spørgsmål vedrørende grønlandske elever, kontakt Maren Ottar Hessner på 33 17 95 89 eller moh@efterskolerne.dk.

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk. På siden finder skolen link til øvrige relevante hjemmesider, herunder Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Skolen kan også ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Handler det om specifikke spørgsmål om drift og tilskud, aflysning af studieture eller prøver og eksamener, kan skolen kontakte Børne- og Undervisningsministeriets nye hotline på 70 80 67 07 mandag til fredag fra kl. 8-17. Læs mere her.

Læs her alle de breve, som Børne- og Undervisningsministeren sender til skolerne om coronavirus.

Find Sundhedsstyrelsens plakater, film og andre materialer om coronavirus her.

Webinarer til elever og lærere
Efterskoleforeningens internationale konsulent, Jakob Clausager Jensen, udbyder en række webinarer til elever og lærere med fokus på international dannelse. Læs mere her.

Spørgsmål til undervisningsministeren
Venstre har stillet en række spørgsmål til regeringens lovforslag om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet i forbindelse med COVID-19. Nogle af spørgsmålene omhandler efterskoler:

 • Et spørgsmål handler om forældrebetaling på efterskolerne under skolelukningerne. Læs hele spørgsmålet samt ministerens svar her.
 • Et andet spørgsmål handler om lukningens konsekvenser for efterskolerne i det kommende skoleår. Læs hele spørgsmålet samt ministerens svar her.
 • Et tredje spørsmål handler om de økonomiske konsekvenser, hvis forældre melder deres børn ud af efterskolen. Læs hele spørgsmålet samt ministerens svar her.