Efterskoleeleverne skal tilbydes vejledning, og efterskolerne kan selv bestemme om de har egne efterskolevejledere eller om de køber ydelsen i den kommune de er beliggende i.
98% af efterskoleren har egne vejledere, og der er typisk i 2-4 vejledere pr. efterskole.

Herunder finder du information om, hvilke rammer der er for efterskolevejledningen.

Ã…rsplan

Årsplanen for vejledningsaktiviteterne er et forslag, da der kan være specielle hensyn der skal tages i forhold til efterskolens overordnede årsplan.

Årsplanen kan ligge på skolens hjemmeside, hvorved forældre, elever og andre interesserede hele tiden kan orientere sig og holde sig ajour.
Find årshjul til planlægning af skoleårets vejledningsproces her.

Inden og/eller ved skolestart
Information om vejledningen til elev og forældre. Organisering, aktiviteter m.m.
Elevernes uddannelsesplan, som kom til skolen via optagelse.dk i marts, gennemgås. Der er særlig opmærksomhed på de elever der er vurderet ikke-uddannelsesparat.

August/september
Fælles information til elever om f.eks. vejledningsaktiviteter/arbejdet med studievalgsportfolio i løbet af året.
Samtale med de ikke-uddannelsesparate elever, for tilrettelæggelse af et forløb, med sigte på at de bliver uddannelsesparate.

Fra september
Samtale med alle elever enten individuelt eller i grupper. Kontaktgruppelærerne kan inddrages
Der tages afsæt i elevens studievalgsportfolio, som er kommet til skolen via optagelse.dk i marts. Eleverne kan også selv medbringe deres studievalgsportfolio efter opfordring fra jer.

Fra oktober
Uddannelse og Job undervisning, som er et obligatorisk emne i 9. klasse.
Evt. temauger, virksomhedsbesøg, erhvervspraktik, mm
Brobygning  som planlægges i samarbejde med de kommunale vejledere/brobygningskoordinatorer.
10. klasse: Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) enten som temauge eller over et længere forløb eller i forbindelse med brobygning. Mange efterskoler deltager i IBO, som erstatter den obligatoriske brobygning, samt OSO.
8. klasse på Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Læs mere
Studievalgsportfolioen er arbejdsredskabet for alle ovennævnte aktiviteter

Fra december/januar
Information til forældrene/elever om optagelsesprocedure til ungdomsuddannelserne.
Åbent hus på ungdomsuddannelserne, uddannelsesmesser, Skills for efterskoler, m
Samtale med alle elever.
Udarbejdelse af uddannelsesplan/studievalgsportfolio/afrapporteringsskema for alle elever. Kan evt. startes i efteråret
Uddannelsesparathedsvurdering gives til alle elever, i optagelse.dk, -undtagen de elever der vurderes til en STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Februar/senest 1. marts
Elev og forældre udfylder ansøgning på optagelse.dk/uddannelsesplan. I hjælper forældre og elever med at huske på det, da en ansøgning, som ikke afsendes rettidigt gør, at eleven mister sit retskrav til optagelse på den søgte uddannelse.

Maj/juni
Uddannelsesparathedsvurdering -den endelige,- gives til hver enkelt elev.
Evaluering af vejledningen i skoleåret.
Ny årsplan udarbejdes på baggrund af evalueringen. Skrives/opdateres i skolens indholdsplan.
Skolens hjemmesiden om vejledning redigeres.

Indholdsplan

Det er et lovkrav, at der skal være en indholdsplan for uddannelsesvejledningen og, at denne skal ligge på skolens hjemmeside. 

I indholdsplanen kan uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning være beskrevet ved:

 • Hvem der forestår vejledningen og denne/disses opgaver
 • Vejledningens organisering
 • Strategi for vejledningsindsatsen
 • Arbejdet med elevernes uddannelsesplan
 • Brobygningselementer
 • Evt. samarbejdet med de kommunale uddannelsesvejledere og ungdomsuddannelserne
 • Mentorordninger

Læs mere om indholdsplaner generelt

Arbejdstid

Ressourcerne/timetallet, der er afsat til vejledningsområdet varierer fra efterskole til efterskole

Forskellene kan bl.a. forklares i følgende forhold:

 • Skolens størrelse/elevtal
 • Forskelle i elevgrundlaget
 • Forskelle i aktivitetsniveau
 • Forskelle i kompetencefordeling mellem f.eks. vejleder, kontakt-lærer og kontor

Efterskolevejlederens opgaver kommer ofte i perioder og det er vigtigt, at vejlederen er på forkant med egne arbejdsopgaver og skolens årsplan.

Det anbefales, at man i et skoleår lister de aktiviteter og opgaver man har som vejleder og sætter timetal på dem. Denne øvelse er et godt udgangspunkt for samtale med skolens ledelse om tildeling af ressourcer og timer til vejledningsopgaven.

Få mere at vide hos Frie Skolers Lærerforening

Uddannelse og Job

Uddannelse og Job er et obligatorisk emne som skal tilbydes i efterskolen i 8. og 9. klasse.

Formålet er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af, at gennemføre en uddannelse. Eleven skal opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder.

Undervisningen i Uddannelse og Job er en del af grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning, da den også er med til at kvalificere samtalerne i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplanen/studievalgsportfolien/afrapporteringsskemaet i slutningen af 9. og 10. klasse.

Hent inspiration til undervisningen i uddannelse og job

Læs mere om efterskolernes arbejde med studievalgsportfolio i den integrerede vejledning.